Priručnik za nadzor

Supervizija (nadzor) bazirana na riziku je strukturiran proces , fleksibilan i dizajniran da identifikuje , proceni , izmeri , monitorira i kontroliše / smanji (mitigoje) glavne faktore rizika kojima su bil izloženi pojedinih banaka i cela finansijska industrija . Koristeći pristup nadzora baziranog na riziku , ocenjuju se politike za procenu rizika i prakse koje se koriste od strane banaka da kontrolišu /smanje rizik. Fokus nadzorne pažnje na bazi rizika je u oblasti rizika koje predstavljaju veći rizik za bezbednost i dobrovit banaka. Nadzor baziran na riziku takođe podržava CBK u postizanju svojih regulatornih ciljeva , uzimajući u obzir potrebu da uključe svoje resurse na najefikasniji i efektivni način.
Svrha ovog priručnika /manuala/ je da organizuje i formalizuje ciljeve i nadzorne procedure koje pružaju upustva za bankarske inspektore CBK , kao i da poboljša kvalitet i doslednu primenu nadzornih procedura. Manual pruža konkretne upustva za strategiju za utvrđivanje i postavljanje nadzorne strategije za svaku banku; utvrđivanje procedure koje će se koristiti u ispitivanju svih oblasti jedne banke, uključujući i one procedure koje će omogućiti rano otkrivanje trendova, ako se nastave , može doći do pogoršanja uslova banke; procenu adekvatnosti praksi i procedura institucije za upravljanje rizicima, kao i nivo usklađenosti sa njima; procenu ukupne perfomanse i aktivnosti upravljanja i odbora direktora ; pripremu radnih dokumenata koje podržavaju postignute zaključkei pomoći u proceni izvedenih radova; kao i upotrebu objektivnih kriterijuma kao osnova za zaključke.

... ...

Priručnik nadzora

4 oktobar 2016