Bankarska supervizija

Nadzor osnovan na rizik je strukturiran proces, fleksibilan i dizajniran da identifikuje , procenjuje , meri, monitorira i kontroliše /smanji (mitigoje) glavne faktorë rizika koji su bili izloženi pojedinih banaka i celu finansijsku instituciju . Koristeći pristup nadzora baziranog na rizik , procenjuju se politike i za procenu rizika i korišćene prakse od strane banaka da kontrolišu/smanje rizik . Fokus nadzorne pažnje po nadzoru na bazi rizika je u oblasti rizika koje predstavljaju veći rizik za bezbednost i dobrobit banaka. Nadzor baziran na rizik takođe podržava CBK u postizanju njenih regulatornih ciljeva , uzeći u obzir potrebu da se uključe u svoje resurse na najefikasniji i efektivni način .

Svrha ovog priručnika je da organizuje i formalizuje ciljeve i nadzornih procedura koje pružaju upustva za bankarske kontrolore CBK, kao i da povećaju kvalitet i neprekidno sprovođenje nadzornih procedura. Priručnik pruža specifična upustva za: utvrđivanje i postavljanje nadzorne strategije za svaku banku; utvrđivanje procedura koje će se koristiti u ispitivanju svih oblasti banke, uključujući i one procedure koje će omogućiti rano otkrivanje trendova , ukoliko se nastave , može doći do pogoršanja uslova banke; procenu adekvatnosti politike institucije i procedura za upravljanje rizicima, kao i nivo usklađenosti sa njima; procenu ukupne perfomanse i aktivnosti upravljanja i odbora direktora; priprema radnih dokumenata koje podržavaju postignute zaključke i pomažu u proceni izvedenih radova; kao i upotreba objektivnih kriterijuma kao osnova za opšte zaključke i komentare koje se nalaze u izveštaju ispitivanja u vezi stanja i kvalitet banke i njenim menadžmentom.

... ...

Priručnik nadzora na osnovu rizika za banke

  15 jul 2016