Finansijska Stabilnost

Očuvanje finansijske stabilnosti predstavlja primarnu statutarnu  i objektivnu obavezu za Centralnu banku Republike Kosovo (CBK). Finansijska stabilnost može se definisati kao situacija u kojoj sve komponente finansijskog sistema (finansijska tržišta, finansijske institucije i finansijska infrastruktura) funkcionišu bez sistemskog prekida i održavaju i osnažuju otpornost sistema.

U cilju održavanja finansijske stabilnosti, CBK, između ostalog, kontinuirano identifikuje, prati i analizira sistematski rizik. Identifikovanje potencijalnih rizika vrši se kroz kontinuirano praćenje cikličnih i strukturnih makroekonomskih kretanja, kao i finansijskog sistema. Dok se procena rizika i njihov potencijalni uticaj na finansijsku stabilnost i samim tim i ukupnu makroekonomsku stabilnost, vrši redovnim kvalitativnim i kvantitativnim analizama, uključujući analizu kretanja ekonomskih i finansijskih pokazatelja visoke učestalosti, prognoze o ključnim makroekonomskim pokazateljima i primenom modela koji adresiraju cikličnu, strukturnu i međusektorsku dimenziju sistemskog rizika.