Fillon projekti i bashkëpunimit bilateral mes BQK-së dhe Bankës Qendrore të Luksemburgut me qëllim të avancimit të funksionit të menaxhimit të mjeteve

22/02/2023

Në kuadër të Fazës II të Programit të Forcimit të Kapaciteteve të Bankave Qendrore në Ballkanin Perëndimor me Synim të Integrimit në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore, në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës filloi realizimi i një mase bilaterale me Bankën Qendrore të Luksemburgut. Kjo masë bilaterale do të jetë e përqendruar në ngritjen e kornizës dhe praktikës së menaxhimit të mjeteve në BQK, si dhe do të përfshijë dy misione ekspertësh të Bankës Qendrore të Luksemburgut në BQK dhe një vizitë studimore të stafit profesional të BQK-së në Bankën Qendrore të Luksemburgut. Të tre këta komponentë të masës bilaterale janë paraparë të realizohen brenda katër muajve. Sikurse edhe pjesët e tjera përbërëse të fazës së dytë të këtij programi të bashkëpunimit, edhe kjo masë bilaterale administrohet dhe bashkërendohet nga Banka Qendrore e Gjermanisë (Deutsche Bundesbank).
Me anë të kësaj mase bilaterale do të synohet vlerësimi i gjendjes dhe përkufizimi i rekomandimeve në lidhje me forcimin e kornizës investive, forcimin e roleve të organeve vendimmarrëse, përmirësimin e teknikave operacionale, si dhe përmirësimin e raportimit dhe menaxhimit të rrezikut. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës pret që përmes aktiviteteve përbërëse të kësaj mase bilaterale do të kontribuohet në avancimin e funksionit të saj të menaxhimit të mjeteve, duke adoptuar dhe duke u përafruar me standardet dhe praktikat përkatëse të bankave qendrore të vendeve të BE-së.
Faza II e Programit të Forcimit të Kapaciteteve të Bankave Qendrore në Ballkanin Perëndimor me Synim të Integrimit në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore u lansua më 21 shtator 2022 dhe është paraparë të zgjasë tri vite Ky program financohet nga BE-ja dhe në të janë të përfshira Banka Qendrore Evropiane, 20 banka qendrore të vendeve të BE-së, si dhe 8 banka qendrore dhe autoritete të mbikëqyrjes financiare nga regjioni i Ballkanit Perëndimor.