Evropska komisija ceni mere koje je preduzela CBK

20/10/2021

Centralna banka Republike Kosovo je dočekala zaključke izvedeni u izveštaju Evropske komisije za Kosovo za 2020. godinu, koji priznaje posvećenost i mere preduzete u finansijskom sektoru, a takođe daje preporuke za dalji napredak.

U izveštaju se navodi da je finansijski sektor, podržan merama koje je CBK preduzela u vezi sa odlaganjem otplate rata kredita nastavio da raste u 2020. i prvoj polovini 2021. godine, uz održavanje adekvatnosti kapitala i nivoa likvidnosti.

Ove mere su pomogle u sadržaju uticaja krize na bankarski sektor i podržale rast kreditiranja.

Finansijski sektor je izdržao krizu Covid-19 uglavnom zbog visokog nivoa adekvatnosti kapitala.

Pokazatelj adekvatnosti kapitala banaka ostao je održiv i znatno iznad zahtevanog odnosa adekvatnosti kapitala od 12%.

Takođe je navedeno da je Centralna banka Republike Kosovo postepeno nastavila sa primenom okvira Bazel III o zahtevima adekvatnosti kapitala i odnosu poluge.

U izveštaju Evropske komisije se procenjuje da je finansijsko posredovanje nastavilo da raste. Uprkos pandemiji, kreditiranje bankarskog sektora povećalo se za 7,1% u 2020. godini, dok se rast u aprilu-junu 2021. godine  ubrzao na preko 10%. Rast kreditiranja olakšan je nižim kamatnim stopama, stalnim rastom depozita, poboljšanom primenom ugovora i povećanjem garancije kredita.

Izveštaj naglašava da, ne uspostavljanje Upravnog odbora CBK-a, utičući tako na upravljanje Centralnom bankom i na njen tok donošenja odluka. Prema tome, ponovo se ističe zahtev da Odbor CBK-a što pre bude potpuno funkcionalan.

Izveštaj je takođe izneo preporuke koje bi CBK trebalo da rešava:

Nastaviti sa sprovođenjem mape puta za sprovođenje mera solventnosti II i povećati nadzornu ulogu u sektoru osiguranja;

Dalji napredak u sprovođenju okvira Basel III i usvajanje izmena pravnog okvira Kosova što uređuje mikrofinansijske institucije i nebankarske finansijske institucije, u skladu sa najboljom praksom.