Emërimi i z. Hashim Rexhepi Drejtor i Përgjithshëm i AQBK-së