Ekonomija Kosova na prvi pogled

31/12/2018

Centralna banka Republike Kosovo je danas objavila novu stranicu sa statističkim informacijama o glavnim pokazateljima ekonomije Kosova, čime je unapredila standarde objavljivanja statistika. Ovaj stranica je nazvana „Ekonomija Kosovska na prvi pogled“, zato što sadrži kratak pregled ključnih ekonomskih pokazatelja. Podaci objavljeni u ovom formatu su odgovor na zahteve korisnika da poseduju sve ključne statističke pokazatelje na jednom mestu. Glavni pokazatelji na ovoj stranici su: bruto domaći proizvod, cene, tržište rada, spoljni sektor, devizni kurs, kamatna stopa, krediti, vladine finansije i stanovništvo. Objavljeni podaci su u tabelarnom i grafičkom obliku.

Stranica sa objavljenim podacima je dostupna na ovoj adresi Statistikat/Indikatorët kryesor ekonomik (link: https://bqk-kos.org/eag/sq/). Podaci će biti objavljeni prema kalendaru 90 dana nakon završetka referentnog kvartala. Glavni izvori podataka su CBK, Agencija za statistiku Kosova, Ministarstvo finansija, Evropska centralna banka i Agencija Reuters

Za više informacija, posetite ove prateće stranice:

Verzija na albanskom jeziku:

Verzija na engleskom jeziku:

Verzija na srpskom jeziku je u procesu pripremanja i biće objavljena čim bude okončana.

 

Dashboard: Graphs of statistical indicators

Download the PDF version of Graphics

Download the PDF version of this document