CBK obeležava Svetski dan štednje

Centralna banka Republike Kosovo je nastavila tradiciju obeležavanja Svetskog dana štednje. CBK je, u okviru […]

Opširnije

Studenti Međunarodne letnje škole Univerziteta u Prištini uče o ulozi…

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, razgovarao je sa studentima 19. izdanja Međunarodne letnje […]

Opširnije

Student Stories

Deca Letnje akademije uče o štednji novca

Brojna deca Letnje dečje akademije, koja se organizuje od strane Američkog centra za savetovanje (American […]

Opširnije

Studenti Letnje akademije upoznaju se sa ulogom CBK-a u finansijskoj…

Službenici Centralne banke Republike Kosovo predstavili su ulogu CBK-a pred studentima Međunarodne letnje akademije, koja […]

Opširnije

Proizvodi

 • CBK

 • Centralna banka Kosova je centralna državna banka . Većina nezavisnih država ima svoju centralnu banku . Ključne karakteristike Centralne banke su bankari za vladu i komercijalne banke , upravlja se ponudom zemlje valutama , sprovodi monetarne politike i igra važnu ulogu u platnom sistemu zemlje.

  Neke centralne banke , uključujući i Centralnu banku Kosova , takođe obavljaju i druge važne funkcije, kao što su nadzor finansijskog tržišta i upravljanje deviznim rezervama zemlje. Ali ne sve centralne banke imaju ove uloge.

  Preuzmite članak da bi saznali više

  27 jula 2010, Skupṡtina Kosova je usvojila Zakon Br. 03/L-209 za “Centralnu Banku Republike Kosova”.

  Centralna Banka Republike Kosova  (CBK), naslednik Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova, je javno pravni subjekat na osnovu clana 11 i 140 Ustava i odredbama ovog zakona, ima administrativnu, finansijsku i menadjersku autonomiju  .

  Ciljevi CBK prema važećem zakonu su:

  1. Glavni cilj Centralne banke je da promovise i odrzava jedan stabilan finansijski sistem , uključujući jedan siguran finansijski , stabilan i efikasan platni sistem.
  2. Dodatni cilj Centralne banke koji je predmet ostvarivanja ovog osnovnog cilja, je da doprinese u postizanju i očuvanju stabilnosti domaćih cena.
  3. Ne dovodeci u pitanje ostvarenje tih ciljeva, Centralna banka podrzava opste ekonomske politike Vlade.
  4.Centralna banka postupa u skladu sa načelom otvorene tržiṡne privrede sa slobodnom konkurencijom, s namerom da doprinese efikasnoj raspodeli resursa .

  Obaveze Centralne banke u ispunjavanju ciljeva definisanih važećim zakonom , obuhvataju:

  1.definisanje i sprovodjenje politika finansijskog stabilnog sistema uključujući nadzor ṡeme osiguranja depozita, vrṡenje tržiṡnih operacija , kao i pružanje hitne likvidnosti;
  2. regulisanje, licenciranje, registracija i nadzor finansijskih institucija kao ṡto je dalje navedeno u ovom Zakonu ili drugim zakonima;
  3. promovisanje i praćanje sigurnih , stabilnih e efikasnih platnih sistema , kliringa i otpisivanje hartija od vrednosti;
  4. obezbedjenje adekvatnog snabdevanja novčanica i kovanog novca na Kosovu;
  5. održavanje i upravljanje medjunarodnih rezervi;
  6. prikupljanja i objavljivanja statističkih podataka;
  7. doprinosi za postizanje i održavanje stabilnosti domaćih cena;
  8. informisanje Skupṡtine Republike Kosova, Vlade i ṡiroj javnosti o politici, funkcije i operacije kao ṡto je dalje definisano u ovom zakonu;
  9. deluje kao bankar , finansijski savetnik i fiskalni agent za Vladu i bilo koje javno telo i javnih organizacija na Kosovu;
  10.saradnju i učeṡće u odborima i medjunarodnim organizacijama o pitanjima u okviru svojih ovlaṡćenja ; i
  11. sprovodjenje pomoćne aktivnosti koja proističe iz vrṡenja svojih dužnosti prema ovom zakonu ili bilo koji drugi zakon.

  U okviru ovlaṡćenja prepisane zakonom, Centralna banka, članovi donosioci odluka ili osoblje Centralne, neće uzimati upustva od bilo koje osobe entiteta , uključujući vladine entitete. Nezavisnost i samostalnost Centralne banke poṡtovana je u svim prilikama i bilo koja osoba ili entitet neće moći da utiču na donosioce odluka ili članove Centralne banke u izvrṡavanju svojih dužnosti ili da se meṡaju u rad Centralna banke.

  Finansijski sektor je najvažniji sektor u ekonomiji jedne zemlje. Banke se smatraju kao glavne finansijske institucije , koje posluju u finansijskom sistemu , uglavnom zbog širokog spektra proizvoda i usluga koje nude.

  Na Kosovu rade 10 komercijalnih banaka.

  Kompletan spisak banaka i kontakt adrese mogu se naći ovde : Kontakti komercijalnih banaka na Kosovu:

   

  Pod –poglavlje :
  Uvod
  Šta je efektivna kamatna stopa?
  Korišćenje efektivne kamatne stope
  Šta je uključeno u obračun efektivne kamatne stope?
  Šta nije uključeno u propračune ?
  Primeri razlika efektivnih kamatnih stopaza slične proizvode
  Pronošenje informacija o efektivnim kamatnim stopama Uvod: Postoje mnoge vrste kamatnih stopa na finansijskim tržištimai to može da izazove zabunu među potrošečima . Ovaj članak objašnjava jednu vrstu kamatne stope - "efektivnu kamatnu stopu" (EKS). Ovo je mera (merenje) koje potrošači treba da razumeju i blisko pogledaju , kada pregovaraju ugovor o kreditu ili depozit sa jednom bankom ili mikro-kreditnu organizaciju. To im njima omogućava tačno merenje njihove relne cene za predloženi kredit ili realno vraćanje koje dobijaju od depozita. Ovo je najbolja kamatna stopa za korišćenje kada žele da uporede različite vrste kredita ili depozita i kada žele da uporede kredite ili depozite u različitim bankama.
  Šta je efektivna kamatna stopa: svrha efektivne kamatne stope (EKS) je merenje cene koštanja/troškova/ za jednog dužnika ili vraćanje kod ulagača sobzirom da sve tarife (naplate) i cene koštanja kredita ili depozita su uključeni u obračunavanju kamatne stope.
   Korišćenje efektivne kamatne stope: EKS-su važne jer one odobravaju klijentima da određuju kvalitet i lako uporede troškove sličnog finansijskog proizvoda pod različitim bankama ili uporediti troškove vraćanja između proizvoda koji imaju različite takse i druge uslove. Oni će tada moći da donesu bolju odluku u izboru finansijskog proizvoda. Na primer, oni mogu uporediti efikasnu cenu kredita koja ima nominalnu kamatnu stopu od 10% i bez jedne tarife , uporedo sa jednim kreditom koja ima nominalnu kamatnu stopu od 8 % plus tarifu od 100 Evra i jednu drugu tarifu (naplatu ) za mesečne usluge od 10 Evra.
  CBK je precizirala pravilnikom način po kojem banke i mikrokredne organizacije treba obračunati EKS za kredite i njihove depozite. To je važno , jer omogućava kornicima da uporede EKS je u različtim , znajući da se one trebaju kalkulišu na istim osnovama.
  Šta je uključeno u obračunu EKS ? U nastavku su glavne tačke koje su uključene u obračunu EKS:
   Nominalna kamatna stopa. To je stopa koja je naznačena od banke kao kamatna stopa u ugovoru. Na primer , banka je označila da plaćanje kamate za jedan kredit je 10%. To je stopa koje banke obično naglašavaju u svojim reklamam i kojima su potrošači posvetili pažnju u prošlosti. Ali kada se obuhvate i drugi troškovi kredita , “efektivna” kamatna stopa kojiu će jedan klijent platiti za kredit može biti veoma različita od onoga što se navodi kao “nominalna kamatna stopa” kredita. Postoje neki primeri u ovom članku;
  Vreme – raspored plaćanja kamate: na primer EKS za depozit koja ima “nominalnu kamatnu stopu” od 4% varira između depozita koji plaća godišnju kamatu na kraju godine i one koja plaća kamatu kvartalno tokom godine. Učestalost plaćanja takođe menja EKS na kredit. Što češće dužnik vrši plaćanje kamate , veća će EKS;
   Tarife i naknade koje se plaćaju za dobijanje kredita ili deponovati;
   Sve tarife (naplate), naknade i promene cena , u budućnosti , koje treba da se plaćaju tokom trajanja ugovora.
   Ove tarife i takse mogu napraviti veliku razliku u iznosu koji bi potrošač mora oda plati za kredit ili dobije od depozita . Zato je važno da potrošači otkriju šta su takse i naknade koje su povezane proizvodom. Efektivna kamatna stopa pretvara većinu ovih tarifa u jednoj zajedničkoj osnovi i obuhvata one u jednom broju, u EKS tako da kupac može napraviti dobro i efikasno poređenje troškova različitih proizvoda . Omogućavajući im da uzmu donesu ispravnu odluku kada odluče koji kredit ili depozit će izabrati, Obračun EKS mora izbegavati potrošaču neočekivane i neprijatne šokove tokom trajanja kredita , u slučajevima kada tarifa koju nije primetio (ili nije informisan) postane plativa.
  Ono što nije obuhvaćeno u obračun EKS? Iako postoje napori da obračuni EKS budu što obuhvatniji , postoje neki troškovi koji obično nisu uključeni . Stoga je važno da potrošači znaju koji troškovi nisu uključeni u obračun EKS. Najznačajniji su:
  Troškovi koji se ne odnose na kreditili depozit: troškovi koji nisu direktno izvedeni iz kredita ili depozita obično nisu uključeni u obračun EKS. Na primer, potrošač će morati da plati taksu za registraciju imovine . To je trošak transakcije imovine i klijenat mora da bude svestan da se uveri da ima dovoljno sredstava na raspolaganju da ispuni ove troškove koji su povezani sa imovinom. Ali ova tarifa mora da se plati iako imovina je kupljena pre dobijanja kredita. Tako da se ne tretira kao deo EKS kredita.
  Troškovi i cene koje nisu predvidive u vreme pregovaranja o ugovoru : Veoma je važno da jedan korisnik shvati da samo budući predvidivi troškovi su uključeni u EKS, u vreme pregovora ugovora. To je veoma važno za takve produkte kao što su krediti promenljivim stopa, kao i krediti i depoziti u stranim valutama, koje ćemo dalje objašnjavati:
   a. Krediti sa variabilnom kamatnom stopom: krediti sa promenljivom stopom , nominalna kamatna stopa nije fiksna za sve vreme trajanja ugovora , ali može varirati od banke ili mikrokreditne organizacije za vreme trajanja kredita na osnovu finansijskim tržišnim uslovima ili kretanjem finansijskog indeksa. Krediti sa variabilnom kamatnom stopom nisu rasprostranjeni na Kosovu. U novembru 2013 su predstavljeni 8.4% ukupnih bankarskih kredita. Ali oni postoje i mogu biti češći u budućnosti tako da klijenti moraju da shvate kako oni funksionišu. Ukoliko jedan klijent razmatra izbor između kredita sa fiksmom stopom i jedan kredit varijabilnom stopom , moraju biti svesni za velike razlike u obračunavanju EKS u dve vrste kredita. Kredit sa fiksnom kamatnom stopom, kamatna stopa je postavljena u početku ugovora i neće se promeniti tokom trajanja ugovora. Dakle, sva plaćanja kamata tokom perioda trajanja kredita su "predvidljiva" od početka i da će biti uključeni u EKS koje se predstavljaju klijentu pre nego đto se slažu da uzme kredit.
  Za kredit sa promenljivom (varijabilnom) kamatnom stopom ,EKS koja se daje korisniku na početku podrazumeva da početna kamatna stopa neće promeniti tokom trajanja kredita. Ali kamatna stopa za kredit sa promenljivom kamatnom stopom može , po svoj prilici će se promeniti s vremena na vreme u toku trajanja kredita. Ako kamatna stopa se poveća od banke, EKS na kredit će se povećati. Ako kamatna stopa se smanji od banke (i kamatna stopa za kredit sa promenljivom kamatnom stopom može da se kreće u oba smera), EKS na kredit će pasti. Ali banke ne mogu da uključe ove buduće promene sa kamatnom stopom kada se obračuna EKS , u vreme kada kredit je u dogovoru sa kupcem , jer banka ne zna vreme ili pravac budućih promena kamatnih stopa. Dakle postoji povećan rizik kada dužnik Dobija kredit sa promenljom stopom , jer nivo njihovih kamata je neodređeno.
  Krediti u stranoj valuti: kredit u stranoj valuti je kada otplaćivanje kredita se vrši u stranoj valuti Sobzirom da Kosovo koristi Evro kao nacionalnu valutu , krediti u evro se ne računaju kao krediti sa stranom valutom na Kosovu. Ali krediti sa drugim valutama poput švajcarskog franga , britanske funte, ili američkim dolarima , su krediti u stranoj valuti na Kosovu. Vrednost evra u odnosu na valute koje nisu evro kao gore naveden MOŽE I ZNAČAJNO SE MENJA/VARIRA/. Ali stepen ovih promena nije predvidljiv , tako da obračun EKS koji se daje klijentu od banke tokom pregovora za jedan kredit u stranoj valuti PRETPOSTAVLJA DA KURS RAZMENE NEČE MENJATI U TOKU TRAJANJA KREDITA.
   Ova pretpostavka je veoma ozbiljna i rizična za dužnika nego u slučaju kredita sa promenljivom kamatnom stopom . Promene u nekih od ovih kurseva razmene su nepridvidivi i one mogu biti supstancijalne. Tako da potencijalno povećanje EKS u kreditu u stranoj valuti , su veći i više nepredvidljivi nego na kreditë sa promenljivom kamatnom stopom.
   Srećom, krediti u stranim valutama su trenutno veoma retki u bankarskom sistemu na Kosovu. Do decembra 2013 su predstavljeni samo 0.3% ukupnih bankarskih kredita. Krediti u stranim valutama su izazvali velike probleme za klijente u nekim istočnoevropskim zemljama kao što su Mađarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina . Potrošači na Kosovu moraju biti svesni rizika ako su uključeni u tu vrstu kredita. Za ovaj proizvod , EKS ne uključuje potencialni glavni rizik, na promenu deviznog kursa, tako d anije od pomoći potrošačima u proceni rizika ili poređenje troškova kredita u evro u odnosu na cenu kredita u stranoj valuti.
  Primeri razlika u EKSI:
  Različite tarifne strukture: Sledeći primer izračunava raznih EKS za tri kredita koji imaju istu nominalnu kamatnu stopu , zrelost i rok plaćanja, ali imaju različitu strukturu tarife:
   a. Ugovor o kreditu u ukupnom iznosu kredita od 6000 otplaćivanja u 24 jednakih mesečnih rata od 274-11 evra bez tarife ili drugih naknada. EKS u ovom kreditu je 9.4%;
   Kredit za isti iznos i sa 24 jednake mesečne rate, ali sa administrativne takse od 60 evra se plaća nakon potpisivanja ugovora. Sa dodatkom administrativne takse EKS kredita povećava se na 10.5% (t.j. tarifa povećava EKS za 1.1%);
   Isti uslovi kao u b) i povećani troškovi od osiguranja od 5% kreditnog limita, raspodeljeno na 24 mesečnih rata. Ova naplata osiguranja povećava EKS u ovom kreditu na 15.5%. Kova naplata osiguranja je visoka , ali se koristi da ilustruje kako povećanju takse i naknade EKS značajno. U ovom primeru , EKS je preko 60% veća od prvog kredita u kojoj ne postoji nijedna tarifa.
  Obelodanjivanje:
  Pravilnik CBK Zahteva od svih banka mikrokreditnih oganizacija na Kosovu da izračuna EKS u njihovim kreditima i depozitima. Od njih se takođe traži da otkriju EKS svojim klijentima PRE NEGO POTPIŠU UGOVOR. Banke i mikrokreditne organizacije su takođe dužni da ukažu EKS njihovi kredita i depozita u filijalama /granama/ i u svom oglašavanju.
  Ovi zahtevi obelodanjivanja su dobri i veoma korisni za klijente tako što im omogučava da što lakše i realnije uporede Finansijske proizvode pružene od raznih institucija. Zahtev za institucije da izračunaju i obelodanjuju njihov EKS stupio na snagu Juna 2013. Bankarski inspektori CBK trenutno prate realizaciju svog redovnog ispitivanja banaka, kako bi osigurali da se sprovodi dosledno od strane svih banaka.
  Klijenti takođe mogu imati svoju ulogu ovde. Kada govorimo sa bankarskim zvaničnikom , oni moraju da obezbede da im je pružen detaljan obračun EKS kredita ili depozita koji razmatraju pre nego što potpišu ugovor . EKS je važna informacija za klijenta, stoga sve banke i mikrokreditne organizacije su po zakonu obavezne da klijentima pruže informacije , kao i obelodane u svojim granama. Ako jedna banka ili mikrokreditna organizacija ne može ili ne želi da to uradi , klijent može i treba da podnese zvaničnu žalbu u CBK. To će pomoći CBK da se osigura da sve banke i mikrokreditne organizacije na Kosovu Ispunjavaju svoje obaveze kako bi obavestili svoje klijente o ovoj važnoj kamatnoj stopi.
  Biti garant : šta to znači i šta su rizici? 
  Uvod: garanti se vrlo često koriste od banaka i mikro-kreditnih organizacija na  Kosovu. Biti garant za drugu osobu može biti veoma velika usluga koja čini drugu osobu , zbog toga može da zavisi  odobrenje ili odbijanje zahteva za kredit.  Ali postoje mnogo veliki rizici koji su ukljčeni  biti garant i važno je da ljudi shvate ove rizike i misliti kako upravljati njima, pre nego prihvate biti garant .  Ovaj članak opisuje glavne karakteristike od kojih se sastoji garancija i rizici koje osoba ima potpisivanjem garancije.
  Neki ljudi misle da potpisivanje garancije je samo formalnost- jednostavno i ne snosi rizik da pomogne prijatelju ili kolegi dajući mu /joj referencu.  Ali to je više od toga  - vi ste postali  odgovorni za njihov dug, ukoliko oni ne uspevaju da ispune svoje obaveze.
  Definicija : Garant je osoba koja pristaje da bude odgovoran za isplatu kreditnog duga jedne druge osobe , ako druga osoba raskine ugovor o kreditu.
  Koje su obaveze garanta pod ovo? To znači da , ako dužnik ne plati kredit na vreme , ili se ne pridržava bilo kojeg roka ili uslovima ugovora o kredtu koji je potpisao sa jednom bankom ili mikro-kreditnu  organizaciju da plati plaćanje duga zbog tog kredita.
  Kako osoba postaje garant: jedna osoba može postati žirant , kada je od njega traženo da osoba koja je interesovana  da pozajmi novac da li je u mogućnosti da mu pomogne da dobije kredit i pristane da bude garant za njega i drugo potpisuju obavezno ugovor pravno koji se naziva garancija , sa bankom ili mikro-kreditnom organizacijom .  Niko ne može postati garant bez njegove volje i bez potpisivanja pravnog dokumenta .   Ali oni koji potpisuju garanciju trebaju biti sigurni, jer garancija koju oni potpisuju nije neograničena i ne dozvoljava banke da daju suksesiven (druge)  kredite za istog dužnika bez predhodnog odobrenja garanta. Uvek proverite da znate maksimalni iznos za koji garantirate.
  Odgovornosti garanta: da postaneš garant je velika odgovornost i nosi mnoge rizike. Može doneti ozbiljne finansijske i pravne posledice za garanta.  Na primer , može doneti vašu finansijsku situaciju u opasnosti i možda preokrenuti vaš imaž od banke tako da je teško da dobijete kredit u budućnosti .  Dakle, veoma je važno da osoba shvati tačno koji  rizik preuzima kada postane  garant.
  Prednosti kao garant:  Biti garant/žirant/ može biti korisno i vredno, posebno za rođake ili prijatelje.  To če im pomoći da dobiju kredit koji finansijska institucija inaće ne bi im dala , tako da će njima na ovaj način pomoći da napreduju.  Na Kosovu, postoji visok pritisak od strane društva da natera ljude da pomognu rođacima prijateljima i zbog tog razloga ljudi mogu da pomisle da se nerazumno ponašaju ako odbiju da pruže pomoć. Osoba koja zahteva da mu postanete garant ali i zajmodavac  može vam reći sve ono što vi treba da uradite je da potpišete papir koji njima omogućuje odobravanje kredita i ništa više.  Nažalost, u nekim slučajevima rezultira da je daleko od istine.  Vi preuzimate na sebe potencijalnu finansijsku obavezu (otplata kredita i svih kamatnih stopa) i ako osoba koja je pozajmila novac ne uplati rate  kredita , onda će biti prava finansijska obaveza  – vi ćete morati da platite kredit.
  Zašto banke zahtevaju garant za kredit? Jedno pitanje trebalo bi da se zapitate zašto banke ili mikro-kreditne organizacije zahtevaju od dužnika /zajmoprimaca /da imaju garant? Zajmodavac može vam dati mnogo razloga, ali u osnovi postoji samo jedan glavni razlog, zašto oni zahtevaju od dužnika da obezbedi jednog ili više žiranta.  A razlog je zato što zajmodavac nije spreman  sam da preduzme rizik pozajmljivanja novca te osobe.  Oni žele neko drugi  (garant) da preuzme taj rizik.
  Da li poznajete osobu koja želi da pozajmi (kredit) bolje nego što zna banka? Naravno da znate . Banke ne mogu biti voljne da daju kredit za lice bez uklučivanja garanta jer je osoba mlada u godinamai želi da otvori po prvi put biznis i još uvek nije uspostavila kreditnu istoriju.  Ali banka ne može biti voljna da daje kredit bez žiranta zbog drugih razloga , kao što su : jer zna da potencijalni dužnik nije uspeo da vrati kredit.  Dakle da znaš i shvatiš razlog , zašto je važan garant, jer će to imati veliki uticaj na vašu odluku da li da prihvati ili ne da postanete garant.
  Kada ćete se složiti da budete garant ? Kada mislite da garantirate za nečiji kredit vi bi trebalo  da proverite da li dobro  poznajete tu osobu i da ta osoba ima finansijsku moć i personalni karakter da otpalti (vrati) kredit.  Vi takođe treba uzeti u obzir  koje mogu biti vaše potencijalne finansijske obaveze  ako dužnik ne uspeva da plati.  Vi takođe bi trebalo da budete sigurni da možete ispuniti ove finansijske obaveze, jer se može desiti da vi sami otplatite dug plus kamatu i takse ukoliko dužnik ne uspeva da uradi.
  Ljudima se često traži da potpisuju garanciju za svoje prijatelje kako bi im pomogli da oni dobiju kredit. Ali to može da ugrozi vaše finansijsko stanje , ukoliko vaš prijatelj ne uspeva da plati kredit a neuspeh može biti posledica bilo kog razloga koja je izvan kontrole vašeg prijatelja kao naprimer bolest ili nezaposlenosti.  Ta stvar može takođe da napreže prijateljeske odnose , ukoliko vi i vaš standard  i vaše porodice će značajno oslabiti , jer vi morate da platite kredit vašeg prijatelja.
  Pod kojim okolnostima banka može osnažiti garanciju?  Jedna banka ili mikro-kreditna organizacija može aplicirati zahtev za garanciju i učiniti garanta odgovornim za otplatu kredita ukoliko dužnik ne ispuni bilo koje obaveze za otplatu kredita.  Drugim rečima, ako dužnik ne ispunjava (plati ) isplate kredita , garant će morati da to uradi.
  Kako se može desiti ne poravnanje plaćanja ?  Ne plaćenje kredita nije uvek stvar  karaktera .  Ovo se može desiti  ako dužnik se razboli, ostaje nezaposlen ili nije u stanju da izvrši plaćanje iz nekih drugih nepredviđenih razloga .  U većini slučaja, zajmodavcima  (bankama ne interesuje zašto dužnik je neuspeo u plaćanju duga.  Oni trebaju da štite svoj novac i na taj način obaveze će  proći na žiranta .  I u slučaju smrti korisnika , kredit će biti otplaćen i banka će se obratiti garantu.
  Koje dokumente trebate da pogledate pre nego što potpišete garanciju ?
  - Pogledajte oba dokumenta , kao garanciju tako i dokumente kredita koji dužnik mora da potpiše.  Uslovi ne mogu uvek biti isti.  Neki primeri stvari koje vi treba da proverite su:
  i) Da li zagarantujete fiksni iznos ili može u budućnosti banka da pozajmi dužniku jedan kredit koji će porkiti ista garancija ? Ukoliko na osnovu sporazuma garancije , dužnik je u stanju da dobije druga kreditna sredstva, koja može povećati veličinu potencijalne obaveze , koju imate pod garanciju  bez vašeg znanja.  Ova vrsta garancije se naziva  "neorgraničena" garancia i to je mnogo opasnija od garancije 'ograničena' koja definiše maksimalni  iznos vaše moguće obaveze .  Dakle , proverite  da li ste jasno razumeli kakvu vrstu garancije  potpisujete.  Trebalo bi da izbegavate potpisivanje garancije 'ne ograničene' ako je moguće.
  ii) Dali dokument garancije daje zajmodavcu  (banka) nadležnost (pravo) da se povuće novac iz vaših bankovnih depozita , bez vašeg dodatnog odobrenja  , ako dužnik ne izvrši plaćanje?
  iii) Da li su korišćene neke od vaših imovine , n.p. imovina , kao pokriće za kredit i kao takav dostupan je banci koja može tražiti otplatu kredita od te imovine?
  - Vi treba da znate istoriju kredita dužnika u prošlosti. Ukoliko banka ili dužnik tvrde da je ova informacija poverljiva i vi ne možete je videti ,  vi treba da kažete da ne možete da potpišete garanciju bez ove informacije.  To je veoma opasno da potpišete jednu garanciju bez ovih informacija.
  - U slučaju garancije kredita , CBK propisi  zahtevaju od zajmodavca (banka) da daju garant kopiju ugovora o kreditu. Proverite da li ste vi dobili.  Zajmodavac takođe mora da vas obavesti o svim promenama  u ugovoru o kreditu.  Bilo je nekih pritužbi predstavljeni  u CBK jer banke nisu uradile .  Dakle učinite im jasnim da to je ono što vi očekujete i zahtevate od nje.
  - Vi treba da dobijete strućne savete o garantnom dokumentu pre nego što ga potpišete  i uveriti da ste u potpunosti razumeli potencijalne obaveze, koje ćete preuzeti ako potpišete ovaj dokument.  Važno je da se ne u potpunosti oslanjate na savete pružene od strane korisnika ili  institucije davanja kredita .  Njihovi interesi su suprotno vaših . Vi treba dai mate nezavisne savete o obavezama koje ćete dobiti ako potpišete garanciju .
   
  Ne  žurite  da potpišete gaanciju? Ako ste pod pritiskom da dajete nekom garanciju , nemojte učiniti dok ste uzeli nazavisne savete, uverite se da ste svesni svih relevantnih  činjenica  i ključnih pitanja i osečate se prijatno da ponudite garanciju. Ako se vi predate usled posledice pritiska i potpišete garanciju , bez dobro informisani , verovatno ćete žaliti i patiti ozbiljne posledice.
  Proverite da li ste razumeli sve relevantne činjenice kredita i garancije pre potpisivanja i pre nego što je odobren kredit. Garancija je pravni dokument i vi ne možete da promenite vaše mišljenje nakon mesec dana ili više  i reći da se povućete iz garancije.  Da se povučete iz zakonske obaveze koju ste potpisali, dužnik ili treba da plati kredit , koji ne može biti u stanju da učini ili zatvori sa jednim drugim novim kreditom bez vaše garancije kao oslonac ,koji zkonodavac ne može biti voljan da učini ili mora imati odobrenje banke , koja verovatno ima malo šanse da daje.  Dakle budite veoma oprezni pre nego što potpišete. Posle davanja garancije , nastavlja vas povezati sve dok obaveze dužnika prema banci se u celosti ne isplate.
  Uključivanje garanta/žiranta/: ako dužnik u potpunosti i na vreme ispuni obaveze prema kreditu, garant će biti  malo ili nimalo uključen u procesu otplate kredita. Ali ako nešto nije u redu , a isplate se ne vrše garant će proći u centru procesa  otplate kredita i biće odgovoran za otplatu kredita.
  Kao garant vi nemate direktnu kontrolu nad ponašanjem dužnika.  Vi možete zahtevati od njega pismeni sporazum kojim će vas informisati o svom finansijskom  položaju i uslovima  e otplate rate kredita   - jer vi ćete biti odgovorni za vršenje ove isplate ako dužnik ne uspe.  Dakle , vi trebate biti veoma zainteresovana strana.
  Da li garant utiće na moju kreditnu ocenu?  Može se desiti .  U vreme kada je dat kredit, sve uključene strane u ugovoru o kreditu , ukljućujući žiranta registruju se od banke koja daje kredit  u kreditni registar Kosova koju upravlja Centralna banka Kosova. Svaki problem u otplati kredita , može uticati na kreditni rejting garanta, kao i kreditni rejting dužnika.
  Biti garant može uticati na vašu sposobnost za dobijanje zajma (kredita ), sobzirom da banka može pregledati vaše obaveze kao rezultat garancije koju ste vi potpisali , pre nego što odluči da  li vi  imate finansijsku sposobnost da platite jedan novi kredit.
  Material od primljenih žalbi u CBK:  Žalbe primljene od strane  garanta , su jedan od tri glavna pitanja o kojima CBK je primio pritužbe tokom 2013. Žalbe od strane garanta su uglavnom  za:
  i) Garant nije obavešten o rekonsturiranju kredita.   U većini slučajeva to je legitiman prigovor sobzirom da zajmodavac treba imati zakonsku i svakako moralnu obavezu da obavesti garanta o bilo kakvim promenama u kreditnim uslovima .
  ii) Iz bankovnog računa garanta je  povučen novac ili račun je blokiran jer dužnik nije otplatio isplate kredita.  U većini slučaja , banka je delovala u ostvarivanju svojih zakonskih prava  na osnovu garancije i garant mora da je bio svestan kada je potpisao garanciju jer je to jedna od preduzetih rizika.  Bilo je slučajeva kada zajmodavci su bili krivi kada nisu obavestili garanta da su preduzeli ovu akciju protiv njegovog bankovnog računa;
  iii) Status garanta u Kreditnom registru  CBK je promenjen .  To je još jedan rizik  za koji garant mora biti svestan .  Samo ako status garanta je promenjen na osnovu ne tačnih informacija , žalba će biti opravdana  i podaci u Kreditnom registru CBK treba da se isprave.
  Zaključak: NAJBOLJI SAVET JE DA VI “IZBEGNETE “ BITI GARANT JER JE STVAR KOJA SNOSI RIZIK I VEĆI DEO RIZIKA NE MOŽETE KONTROLISATI  ILI  UTICATI NA NJEGA.  
  Ako su od vas zahtevali da dajete garanciju  a vi mislite da zbog ličnih ili društveni razloga ne možete reći ne , morate proveriri da ste u potpunosti informisani o finansijskim okolnostima dužnika u vreme odobravanja kredita i dosledno . Biti informisan tokom perioda kredita , vi ćete biti obavešteni o pitanjima ili problemima  koji se javljaju i možete biti u stanju da pomognete dužnika da adresira svoje finansijske probleme pre nego što se desi da neuspe da otplati/vrati/ kredit.

  Fond za osiguranje depozita na Kosovu (FODK) je nezavisna institucija koja je osnovana sa ciljem zaštite malih deponenata od gubitaka u slučaju oduzimanja licence i zatvaranja banke, kao i podrške Centralne banke Republike Kosovo u ispunjenju njenog cilja za brže, zdravije funkcionisanje platežne sposobnosti i efikasnost održivog sistema zasnovanog na finansijskom tržištu.

  U principu, depozit predstavlja sumu novca koju deponent plaća banci pod uslovom da će se otplatiti u celosti od strane banke, sa ili bez kamate, bilo na zahtev ili u dogovoreno vreme, u okviru pravnih i ugovornih uslova koji se primenjuju.

  Tipični depozitni proizvodi banaka koje FODK osigurava su depoziti po viđenju (tekući računi), štedni depoziti i oročeni depoziti.

  Trenutno, deponetni su osigurani, po banci članici, sve do osiguranog iznosa od: EVRA 5,000

  Deponent ima svoje osigurane depozitne račune u svim bankama koje su članice FODK-a do maksimalnog iznosa od 5,000 evra. Na primer: osiguran deponent koji ima račune u dve banke članice (banka A i banka B) ima svoje osigurane depozite u te dve banke, odnosno u banci A: do 5,000 evra; i u banci B: do 5,000 evra. Pogledajte Informativni listic o osiguranju depozita namenjen deponentima.

  Za više informacije: http://www.fsdk.org/sr/

   

  Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) je lokalni, nezavisni, održivi organ za kreditno jemstvo koji finansijskim institucijama izdaje jemstva za portfelj zajma da bi pokrile do 50 % rizika za zajmove koje daju mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP).

  KFKJ je uspostavljen januara 2016. god. Zakonom o uspostavljanju Kosovskog fonda za kreditno jemstvo. Cilj KFKJ je da podrži privatni sektor na Kosovu kroz veći pristup finansijama za MKSP, stvarajući time radna mesta, povećavajući lokalnu proizvodnju, unapređujući tržišni bilans i povećavajući prilike za nedovoljno zastupljene privredne sektore.

  Zakon o uspostavljanju KFKJ pokrenulo je Ministarstvo trgovine i industrije, a njegovu izradu je podržao USAID na Kosovu, preko programa Osnaživanje podrške kredita (ECS). Zakon je stupio na snagu 23.01.2016. god. Za vise informacije: http://www.fondikgk.org/sr/o-nama

  Novčanica 5E

  Novčanica 5E (nova)

  Novčanica 10E

  Novčanica 10E (nova)

  Novčanica 20E

  Novčanica 50 E

  Novčanica 100E

  Novčanica  200E

  Novčanica 500E

  Sigurnosne karakteristike euro novčanica

  Novčanica 5E

  Novčanica 5E (nova)

  Novčanica 10E

  Novčanica 10E (nova)

  Novčanica 20E

  Novčanica 50 E

  Novčanica 100E

  Novčanica  200E

  Novčanica 500E

  Sigurnosne karakteristike euro novčanica

 • Počevši od danas , 5 juna 2017, Sistem kreditnog regjistra Kosova (KRK) koji se koristi od strane banaka i mikrofinansijskih institucija je zamenjen sa jednim novim sistemom.  Ovaj sistem je razvijen prema najnovijim standardima i tehnologije u oblasti kreditnog izveštaja. KRK po prvi put je pušten u rad 2006 godine , sa ciljem pružanja informacija o kreditima na raspolaganju dužnicima za komercijalne banke , mikrofinansijske institucije i kompanije osiguranja.
  Lansiranje novog KRK je rezultat godišnjeg rada od osoblja CBK u bliskoj saradnji sa finansijskim institucijama na Kosovu. Novi sistem KRK je uzeo u obzir nove zahteve u kreditnom tržištu i najbolje prakse međunarodnih standardi u oblasti kredita.
  Novi sistem KRK daje više informacija o kreditnoj aktivnosti .   Dodavanje novih polja za izveštavanje je učinjeno uzeći u obzir zahteve Fonda za kreditno jemstvo na Kosovu (KFKJ), finansijskim institucijama i raznim departmanima CBK .  Nove informacije pomažu KFKJ u upravljanju i proporcionalnom regulacijom eskalacije rizika za proizvodima i uslugama koje nudi Zakon o osnivanju KFKJ.
  Nove informacije takođe omogućuju kreditnim institucijama da imaju jasniju sliku povratne sposobnosti njihovih klijenata i odgovornost o finansijskim obavezama prema svakom poveriocu . Šta više, ove informacije če se koristiti od CBK u pogledu bankarske supervizije tokom procesa praćenja i ispitivanja.  Ove informacije omogućuju CBK da generiše nove izveštaje za kreditne aktivnosti i objave tabele za kreditne aktivnosti .  CBK je planirao da proširi spektar statistike sa novim tabelama na osnovu brojnih parametara , kao n.p. novi krediti tokom perioda, broj novih zajmorimalaca , broj kredita na osnovu broja , odobreni krediti za preduzeća u vlasništvo žena, biznis krediti na osnovu poslovne veličine, kreditiranje biznisa po sektorima, i t.d.
  Novi sistem KRK omogućava razvoj  “web-service-ve” kroz koji može realizovati međusobno povezivanje KRK sa sistemima kreditnih institucija .  Proširenje funkcionalnosti kroz koji se napaja iznenadna istraživanja velikog obima kreditnih izveštaja .  U ovom slučaju proces je napredovan za industriju davalaca kredita u smislu redovnog plaćanja kreditnog portfolija u skladu sa pravilima za upravljanje kreditnim rizikom.

  Polisa osiguranja: Nosilac polise će dobiti ugovor , obično naziva kao polisa osiguranja koja će odrediti uslove politike i okolnosti u kojima osiguranik će se kompenzovati.   Polisa takođe može nabrojati olakšice ili izuzetke koje neće se kompenzirati.  Na primer , polisa zdravstvenog osiguranja  često navodi naknadu, osim u slučaju bolesti ili  samopovređivanja ili od učešće u rizične aktivnosti, kao spuštanje padobranom.  Lice mora pažljivo da pročita polisu pre potpisivanja. Polise osiguranja mogu biti složene i mnogi nosioci polisa ne mogu da razume sve tarife, pokrivenost i izuzetke u polisi. Treba da posvetite posebnu pažnju izuzecima. Tu mogu da se obuhvate  neki od važnih rizika i osiguravajuća kompanija neće nadoknaditi nosioce polise iako oni pretrpe znatnu štetu .

   

  Priroda osiguranja:  Događaje koje privatne kompanije obično obezbeđuju , često imaju sledeće karakteristike:

   

  -           Veliki broj: Postoji veliki broj ljudi izloženih istom riziku. Ovo omogućava kompaniji da proširi troškove rizika nad velikim brojem ljudi;

   

  -           Gubitak: valičina gubitka, ako događaj koji se desio već je poznata. Ako veličina gubitka nije sa razlogom poznata, osiguravajuća kompanija imaće poteškoće u postavljanju prilagodne premije;

   

  -           Neočekivani događaji: događaj, ako se desi, je "neočekivani događaj", ako nosilac polise ne može odrediti ili uticati u događaju.  Ako nosilac polise izaziva događaj , kao na primer postavljanjem paljevine,  obično osiguranje se ukida;

   

  -           Mogućnost značajnog gubitka : Gubitak mora biti relativno velik nosiocu polise.  Ako gubitak nastao zbog nepovoljnog događaja je nizak  , tada za lice je bolje da se “sama -osigurava”. U nekim oblastima , kao što su zdravstveno osiguranje, često se desi da su složene .  U saglasnosti sa onim kojim nazivamo popust, lice se slaže da osigura sebe za sitne medicinske događaje, kao što su povremene posete lekaru.  Što veći odbitak je, manja premija. Šta osoba pruža su veliki troškovi lečenja koje mogu biti teško finansirati;

   

  -           Izdržljive premije: ukoliko je premija relativno visoka u odnosu na veličinu potencijalnog gubitka koji imalac polise misli da može suočiti, on može da odluči da “samo -osiguranje” je bolja alternativa za njega;

   

  -           Ograničen rizik od veoma velikih gubitaka: određeni događaji , kao što su zemljotresi, ako do njih dođe , mogu doneti velike gubitke , jer će uticati na veliki broj ljudi istovremeno. Često je potreban oblik osiguranja od vlade u ovim vrstama oblasti, jer je rizik suviše koncentrisan i nepredvidljiv da jedna privatna kompanija pruži osiguranje protiv njega.

   

  Osiguranje obuhvata sredstva prikupljeih od premija koje plaćaju od mnogi nosioci polisa da plate gubitke koji će mali deo njih pretrpeti.  Nemaju svi osiguranici nezgodu ili da oobole istovremeno .  Što veći je broj osiguranika za istu vrstu rizika, oni više mogu dobiti od " Zakon velikih brojeva", šireći svoj rizik i smanjujući premije za svaki pojedinačni nosioca polise.

   

  Razumno je da ljudi se osiguraju protiv nekih od najvećih rizika sa kojima se suočavaju u životu, jer osiguranje može pomoći porodicama i pojedince da se pripreme i komenziraju uticaj neželjni događaja u njihovoj finansijskoj poziciji. Ako je osoba neosigurana , neželjna dejstva kao što su bolest , gubitak imovina od požara ili velika saobraćajna nesreća mogu ošteteti ili čak uništiti finansijsku situaciju osobe ili porodice.

   

  Kako osiguravajuće kompanije odlučuju  o premijama koje će naplaćivati? Osiguravajuće kompanije obično koriste osobe koji se zovu aktuar  da im pomognu u postavljanju premija. Aktuari koriste statistike prošlih događaja i verovatnoće budućih događaja da procene obim budućih zahteva, određujući tako jednu premiju koja omogućava kompaniji da ispuni ove zahteve i dalje bude profitabilna.  Što više postoji mogućnost neželjnih događaja, veća će biti premija.

   

  Lice, da odluči u kojoj osiguravajućoj kompaniji će uzeti polisu osiguranja ,ona treba uzeti u obzir relativne premije koje će ga oni opteretiti-.  Ali ovo nije jedini element koji treba uzeti u obzir prilikom izbora osiguravajuće komapanije.  Oni bi trebali da razmotre finansijsku održivost kompanije(slaba kompanija ne može biti u stanju da plati naknadu , kada imalac polise ima pravo na naknadu) i podatke u prošlosti kompanije za isplatu potraživanja u vremenu.

   

  Sektor osiguranja na Kosovu:

   

  1. i) Veličina: Sektor osiguranja na Kosovu je u porastu. Ukupna sredstva sektora je u rastu za  13.0% u  2012 i za 1.8% u 2013. Ali ovaj sektor je i dalje veoma mali.  Isto kao na kraju  2013, sektoro siguranja i dalje predstavlja samo 3.2% ukupnih sredstava finansijskog sistema na Kosovu.

   

  (Da se doda : jedna uporedna tabela veličine sektora osiguranja u susednim zemljama)

   

  1. ii) Broj kompanija: Trenutno, su 13 osiguravajućih kompanija  na Kosovu. Deset od njih nude ne-životno osiguranje  i 3 od njih nude životno osiguranje.  Ovo bi trebalo da bude dovoljan broj kompanija kako bi osigurali da postoji dobar stepen konkurencije na tržištu osiguranja na Kosovu. CBK ne postavlja ograničenja o broju osiguravajućih kompanija koje mogu da deluju na Kosovu.  Kriterijumi licenciranja koji se koriste od CBK se odnose na kvalitet aplikanata.

   

  iii)        Vlasništvo: Devet od osiguravajućih kompanija koje trenutno deluju na Kosovu su u stranom vlasništvu koje upravljaju oko 67% ukupne aktive sektora. Četiri druge kompanije  su lokalno vlasništvo  koje upravljaju oko 33%  sredstava /aktive/sistema .

   

  1. iv) Zarada:  u  2012, industriji osiguranja prijavila ukupan neto gubitak od 3.1 miliona evra. U 2013, industrija prijavila neto gubitak od 0.3 miliona.  CBK  bi bila zabrinuta ukoliko osiguravajuće kompanije na Kosovu bi imale višak profit jer onda bi to značilo nepravilnosti ili nedovoljna konkurencija na tržištu.  Ali , CBK takođe brine kada industrija u celini ima gubitak , jer bi to oslabilo finansijski položaj kompanija.

   

  1. v) Broj polisa osiguranja: do kraja  2013, broj prodati polisa osiguranja na  Kosovu bio je  814.186, što predstavlja povećanje od  19.3% u odnosu na prošlu godinu.

   

  1. vi) Premije i zahtevi/potraživanja/: vrednost premija primljenih u 2013 bio je 79.1 miliona evra, povećanje od 11.8%.  Vrednost potraživanja plaćena od osiguravajućih kompanija u  2013 porasla za  24.4% da dostigne  38.600.000 Evra.

   

   

  Tabela 1. Premije i potraživanja (poređenje sa drugim zemljama)

   

   

  Na Kosovu , kao i u većini zemalja , neživotne i životne osiguravajuće kompanije podležu različitim regulatornih režima. Glavni razlog za to je da poslovno životno osiguranje ima tendenciju da bude dugoročno, često pokriva nekoliko decenija, dok neživotne polise osiguranja su obično kraće sa jasnim definisanim periodima.

   

  Glavni ciljevi  licenciranja i regulatornih režima za osiguravajuće kompanije na Kosovu su: prvo da promoviše i održava zdravu i pouzdanu industriju osiguranja na Kosovu  i drugo , da zaštiti interese imaoca  polise.  U tom pravcu , ciljevi regulisanja  i nadzora osiguranja  su slične sa ciljevima regulisanja i bankarskog nadzora.  Jedina razlika je u tome da u slučaju banaka , glavni su  interesi deponenata dok u slučaju osiguravajućih kompanija , su interesi nosilaca polisa.

   

  CBK , koristi `inspektiranje na mesto ` i `inspektiranje  vani` za nadzor osiguravajućih kompanija.  CBK , svake godine ima najmanje jedno `inspektiranje na mesto` svake osiguravajuće kompanije ili jednu osiguravajuće kompanije ili potpuno ispitivanje ili fokusirana na pitanje koje su identifikovane od CBK u `spoljno inspektiranje`.

   

  Mere protiv osiguravajućih kompanija : CBK ima niz mera koje može preduzeti prema osiguravajućim kompanijama koja je u suprotnosti sa bilo kojim od propisa CBK .  Oni uključuju:

   

  -           Mere i administrativna upustva;

   

  -           Prezentacija na medijama kompanije koja se neprimerno ponaša, posebno u odnosu na potraživanja sa zahtevima;

   

  -           Povlačenja odobrenja za određene članove Odbora ili visokih rukovodilaca ukoliko CBK smatra odgovornim za kršenje ili za njihovo korigovanje;

   

  -           Povlaćenje licence osiguravajuće kompanije privremeno ili trajno.  Stalno oduzimanje licence kompanije će se koristiti samo u ozbiljnih i čestih slučajeva finansijskim i operativnim zahtevima CBK   za osiguravajuće kompanije.

   

  Podnošenje zahteva za saobraćajnu nesreću:

   

  Najćešća situacija kada osoba mora da ide kroz proces podnošenja zahteva za naknadu štete od osiguravajuće kompanije je u slučaju nesreće vozilom. Većina ljudi  ima bar jednu saobraćajnu nesreću  u svom životu.  Lice čije vozilo ima štetu od udesa i nezgoda koja nije nastala njegovom krivicom , može da traži oštetu  ili od osiguranja ili od Kosovskog  biroa za osiguranje.  Gde treba podneti zahtev, zavisi od vozača vozila koji je krivac u nesreći .  U opšte, mogućnosti su:

   

  1. i) Ako vozač koji je bio kriv ima osiguranje vozila sa osiguravajuću kompaniju na  Kosovu, tužilac treba da podnese zahtev za naknadu štete direktno sa osiguravajućom kompanijom;

   

  1. ii) Ako tužilac ima osiguranje vozila  sa drugom kompanijom , Zakon o obeveznim osiguranjem mu omogućava da postigne sporazum sa njegovom kompanijom da podnese zahtev  za naknadu i oni se bave drugim osiguranjem  koji su dužni da plate kompenzaciju.  Ovaj proces se koristi u mnogim drugim zemljama;

   

  iii)        Ako je nezgoda izazvana od vozila koje nije osigurano od strane osiguravajuće kompanije na Kosovu, zahtev za kompenzaciju mora biti dostavljen Kosovskom birou za osiguranje.

   

  Vrste situacija kada se to desi uključuju:

   

  -           Vlasnik vozila koji je prouzrokovao štetu nema osiguranje.

   

  -           Šteta uzrokovana od vozila sa stranim tablicama i ima međunarodni dokumenat osiguranja ili granično osiguranje  auto-odgovornosti Kosova;

   

  -           Ne može identifikovati vozilo koje je prouzrokovao štetu.

   

  Osiguravajuća kompanija koja je obavezna da plati naknadu je u procesu likvidacije.

   

  -           Dokumentacija: U svim slučajevima, osobe uključene u saobraćajnoj nesreći moraju osigurati da su sledeći dokumenti pripremljeni .  Ako ne, verovatno neće dobiti naknadu za štetu koju su pretrpeli;

   

  -           Izveštaj o nezgodi pripremljen od saobraćajne policije Kosova.  Iz tog razloga, saobraćajna policija treba biti pozvana za sve nesreće, čak i male , ili može biti teško ili nemoguće da traži naknadu štete prouzrokovane u nesreći;

   

  -           “Evropska deklaracija o nesreći" zaključena. Ona treba biti potpisana od obe strane uključene u nesreći i obe trebaju da uzmu po jedan primerak .  Ovo je dokaz detalja o nesreći, kada naknadu štete podnese osiguravajuća kompanija.

   

   

   

  Procedure kompenzacije žalbe: Zakon o obaveznom osiguranju specificira procedure koje osiguravajuće kompanije i Kosovski biro za osiguranje moraju poštovati u razmatranju zahteva za naknadu.  Imalac polise treba da bude upoznat sa ovim procedurama, jer ako jedna osiguravajuća kompanija ne sledi ih , imalac polise može podneti žalbu CBK.  CBK uzima ozbiljno žalbe jer predviženi postupci u ovoj štite interese nosioca polise.  Najvažniji postupci navedeni zakonom su:

   

  1. i) Osiguravajuća kompanija treba da nastavi zahtev za naknadu štete osobama u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva i mora nastaviti zahtev za materijalnu štetu uključujući i one za vozilo , u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za naknadu;

   

  1. ii) Ako zahtevu za naknadu nedostaje dokumentacija ili dokaz, osiguravajuća kompanija ne može da koristi ovo odsustvo kao razlog za odlaganje razmatranje zahteva. Kompanija mora obavestiti podnosioca zahteva , u roku od 3 dana od prijema zahteva i jasno definiše koja dodatna informacija je potrebna za popunjavanje zahteva.

   

  iii)        Ako osiguravajuća komanija ne može utvrditi tačan iznos štete, u rokovima od 60 ili 15 dana (u zavisnosti od vrste oštećenja), oni su obavezni da plate oštećenoj osobi nesporeni deo štete kao avans , u rokovima navedenim u Zakonu `. Dakle , čak i u složenom slučaju , tužilac mora dobiti barem delimičnu isplatu naknade u ovih zakonskih ograničenja;

   

  1. iv) Ako osigurač ne reaguje na tužitelja u okviru zakonskih ograničenja , onda tužilac ima dve opcije:

   

  1. a) Da podnese žalbu CBK;

   

  1. b) Da podigne tužbu u nadležnom sudu.

   

  Žalbe CBKA: ako imalac polise ima probleme sa svojom osiguravajućem kompanijom i  kompanija ne bavi se žalbom ili imalac polise nije zadovoljan odgovorom kompanije , on formalno može se  žaliti  u posebnom odeljku za žalbe uspostavljen od CBK .  Osiguranici su počeli upotrebiti ovu proceduru žalbi.  Na primer, u 2013 CBK  je primila 140 žalbi od osiguranika. Glavna pitanja na koje su se oni žalili su :

   

  -           Niske procene iznosa štete od osiguravajućih kompanija koje dovode do najnižih naknada nego od osiguranika koje oni tvrde da im pripada .

   

  -           žalbe u vezi naknade troškova lečenja na osnovu ugovora o grupno zdravstvenom osiguranju;

   

  -           Pritužbe kašnjenja u razmatranju zahteva ili plaćanje naknade.  Kao što je pomenuto , zakon je postavio rokove da sve osiguravajuće kompanije su prinuđeni da budu u skladu sa ovim procesima.

   

  Zaključak: Sektor osiguranja na Kosovu je i dalje veoma mali i prvenstveno je usmeren na osiguranju vozila .   Međutim, druge vrste osiguranja su sada dostupni i na Kosovu.  Ljudi treba da razmotre osiguranje i prema drugim vrstama rizika kao što je fizičko oštećenje imovine, bolest ili smrt, ako budu dodirnuti od nepovoljnog događaja u bilo kojoj od ovih oblasti, oni će imati značajnu štetu i verovatno finansijsko nenadoknadivu za sebe i svoju porodicu.

   

  CBK radi sa industrijom osiguranja za jačanje i širenje sektora sobzirom da velik i jaki sektor osiguranja je dobar za privredu i njene građane.

   

  Osiguranici koji su nezadovoljni uslugom koju dobijaju od svoje osiguravajuće kompanije, naročiti u vezi razmatranja zahteva za naknadu, trebaju da koriste proces žalbi  koji su dobili od  CBK.  Na taj način oni ne samo da pomažu sebe, već pomažu i povećaju pažnju prema siromašnim oblastima u industriji osiguranja na Kosovu i to će pomoći CBK i osiguravajuće kompanije da poboljšaju uslugu nosiocima polisa.

   

  Bonus-Malus sistem: ovo je sistem koji reguliše nivo premije osiguranja vozila, na osnovu istorije zahteva osiguranika.

   

  Svaki osiguranik na Kosovu (nosioc polise), koji ima ugovor (polisu) obaveznog osiguranja autoodgovornosti sa rokom za najmanje godinu dana ima pravo na bonus-malus.   Svi nosioci polisa koji nisu izazvali  nesreću u roku od  godinu dana će dobiti od  bonusa koja će smanjiti nivo premije osiguranja za narednu godinu.

   

  Značaj ovog sistema je da od bonusa če dobiti olakšice disciplinovani  šoferi i oni koji su pažljivi u saobraćaju  i istovremeno kroz malus neodgovorni šoferi koji izazivaju nesreću će biti u nepovoljnom položaju.

   

  Na osnovu Zakona o obaveznom osiguranju od  Auto-odgovornosti , CBK je izdao  uredbu za implementaciju Bonus-Malus sistem. Prema ovoj uredbi , period posmatranja trajao je godinu dana od  01/07/2012 do 30/6/2013.  Premije po Bonus- Malus sistem su postavljene od  30/06/2013..

   

  Šta je osiguranje?  Dobijanje osiguranja je proces kojim osoba, nazvan nosilac polise, u zamenu za naknadu prelazi osiguravajućoj kompaniji rizik od gubitka koji bi želeo da izbegne, koja se naziva Premija osiguranja. Ljudi koriste osiguranje kako bi se zaštitili od rizika mogućeg gubitka , ali ne sigurni.  Nosilac polise obavezuje se na poznatu cenu (premija) u zamenu da ugovorena osiguravajuća kompanija  pokrije veće troškove , u slučaju nepovoljnog događaja. Za više vidi brošuru

  Vrste osiguranja: postoji mnogo različih vrsta osiguranja. Ljudi se mogu osigurati od skoro svih mogućih rizika – po ceni. Dole su četiri osnovne vrste osiguranja koje večina ljudi smatraju i ključni rizici koji se pružaju svakom od njih .

   

  Vrste osiguranja                                                      Vrste pokrivenih rizika

  Životno osiguranje                                                     Prerana smrt

  Osiguranje vozila                                                      Nezgoda ili krađa

  Osiguranje imovine                                              Požar ili druge štete imovine

  Zdravstveno osiguranje nezgode                U slučaju bolesti i nesrećnog slučaja /nezgode

   

  Regulisanje penzionog sistema

  Na osnovu Zakona br. 04/L-101 o penzijskim fondovima na Kosovu, penzioni sistem na Kosovu je podeljen na tri stuba:

  Prvi stub: Osnovna penzija je penzija koju Penzijska administracija (u okviru Ministarstva rada i socijalne zaštite) plaća svim stalnim stanovnicima Kosova koji su dostigli starosnu granicu za penzionisanje.

  Drugi stub: Pojedinačne penzije štednje koje obezbeđuje Kosovski penzioni štedni fond. Penzioni štedni fond je osnovan sa jedinom i isključivom svrhom administriranja i upravljanja individualnim računima za penzije zasnovane na štednji.

  Na osnovu sadašnjeg Zakona br. 04/L-101 o penzijskim fondovima Kosova, svaki poslodavac je dužan da doprinosi u ime svojih zaposlenih u KPŠF, kao i zaposleni je dužan da doprinese  u svoje ime.

  Treći stub: Dopunski penzijski fondovi poslodavca, Pojedinačni dopunski fondovi

  Prva dva stuba su obavezne penzije, Osnovne penzije koje obezbeđuje Ministarstvo rada i socijalne zaštite i Individualne penzije štednju obezbeđuje Kosovski penzioni štedni fond.

  Treći stub, Dopunski penzijski fondovi poslodavca i Pojedinačni dopunski fondovi, su dobrovoljni fondovi u kojima poslodavci mogu obezbediti dodatne penzije za svoje zaposlene, ali i pojedinci takođe mogu obezbediti dopunske pojedinačne penzije putem dopunskih pojedinačnih penzija.

  Sredstva se ne mogu povući do starosne granice za penzionisanje, a starosna granica za penzionisanje je 65 godina.

  Detaljnije informacije o svakom stubu na Kosovo penzija mogu se naći na Zakon o Penzijskim Fondovima na Kosovu kliknite ovde

Žalbe

Žalbe

Kako da zaštitite svoja prava Finansijske institucije koje su pod nadzorom CBK-a imaju procesirane standarde […]

Više

Platni sistem

Šta je platni sistem?

U modernom svetu, plaćanja od pojedinca se vrše upotrebom gotovine, kartica ili drugih bankovnih transfera. […]

Više

O nama

Finansijska edukacije

Sa razvojem finansijskih tržišta, i ekonomskih promena koje su se dogodile poslednjih godina , povećan je i značaj finansijske edukacije. U tom kontekstu Centralna banka  Republike Kosova je izradila plan  finansijske edukacije za javnost , koji ima za cilj da poveća nivo finansijskog znanja kako bi služio građanima za donošenje što preciznijih odluka u vezi finansijskih usluga , štednje i investicije.Program finansijske edukacije u CBK ima za cilj da doprinese finansijsko blagostanje kroz informisanje i finansijske edukacije javnosti kao i da promoviše i održava stabilan finansijski sistem u zemlji.

Često postavljana pitanja