BQK Logo
BQK Logo

Ekonomia e Kosovës në një shikim

Ekonomia e Kosovës në një shikim ofron informata kyçe për aktivitetin e tanishëm ekonomik në Kosovë. Kjo faqe përmban treguesit kryesore për zhvillimet në ekonomi, duke përfshirë: produkti i brendshëm bruto, çmimet, tregun e punës, sektorin e jashtëm, kursin e këmbimit, normën e interesit, kreditë, financat qeveritare dhe popullsinë.

Të dhëna vjetore Të dhëna tremujore
Përshkrimi Njësia 2016 2017 2017 2018 Tabelat Shfletoni të dhënat
Vit Vit T3 T4 T1 T2 T3
Produkti i Brendshëm bruto (1)
   PBB Nominale Milionë EUR 6,070.1 6,413.9 1,784.7 1,659.9 1,298.9 1,674.6 1,820.0 ASK
   PBB Reale Milionë EUR 6,043.3 6,326.6 1,778.0 1,666.5 1.291.3 1.664.5 1,846.0 ASK
   PBB Norma reale e rritjes Përqindje 4.1 4.2 4.4 3.2 3.5 4.7 3.4 ASK
Çmime (1)
   Indeksi i çmimeve të konsumit (HICP) Përqindje 0.3 1.5 -0.1 0.4 0.4 0.1 0.1 ASK
   Indeksi i çmimeve të prodhimit Përqindje -0.1 3.4 0.4 1.0 -1.0 1.2 1.0 ASK
   Indeksi i çmimeve të importit Përqindje -2.5 4.0 0.9 0.6 0.0 0.9 0.8 ASK
Tregu i punës(1)
   Punësimi (mosha 15-64) Mijëra 332.0 357.0 366 357 342 342 351 ASK
   Papunësia (Mosha 15-64) Mijëra 126 157 158 157 123 143 154 ASK
   Personat jo aktivë (Mosha 15-64) Mijëra 727 686 679 684 722 715 693 ASK
Sektori i jashtëm
   Bilanci i llogarisë rrjedhëse Milionë EUR -481.4 -383.2 232.3 -194.8 -156.8 -267.2 115.8 BQK
   Eksporti i mallrave dhe shërbimeve Milionë EUR 1,438.5 1,708.2 874.4 294.6 270.1 335.9 849.6 BQK
   Importi i mallrave dhe shërbimeve Milionë EUR 3,090.6 3,378.9 959.1 899.7 731.4 970.2 1059.8 BQK
   Remitencat (hyrjet) Milionë EUR 691.0 759.2 194.1 205.2 170.4 214.2 203.4 BQK
   Investimet Direkte në Kosovë Milionë EUR 220.0 255.4 63.8 42.3 30.6 49.4 89.9 BQK
Norma e këmbimit (2)
   Norma e këmbimit EUR vs.USD Mesatare 1.1069 1.1297 1.1746 1.1774 1.2292 1.1915 1.1942 BQE
Euribor (4)  (5)
   Fondet tre mujore Përqindje -0.265 -0.339 -0.330 -0.329 -0.328 -0.325 -0.319 EMMI
Normat e interesit
   Normat e interesit për kreditë e reja Përqindje 7.50 6.80 6.60 6.80 6.90 6.7 6.9 BQK
    Kreditë e korporatave jo financiare Përqindje 7.00 6.40 6.00 6.4 6.6 6.3 6.5 BQK
    Kreditë e ekonomive familjare (3) Përqindje 8.00 7.03 7.4 7.5 7.3 7.2 7.4 BQK
Kreditë e bankave
   Kreditë e bankave e sektorit të brendshëm Milionë EUR 2,230.0 2,485.5 2,394.4 2,475.0 2,522.7 2,648.8 2,670.5 BQK
    Kreditë e korporatave jo financiare Milionë EUR 1,420.8 1,577.2 1,519.6 1,577.2 1,605.5 1,690.4 1,697.3 BQK
    Kreditë e ekonomive familjare (3) Milionë EUR 796.5 897.8 874.8 897.8 917.2 958.4 973.2 BQK
Qeveria e përgjithshme (6)
   Të hyrat (përfshirë kreditë) Milionë EUR 1,767.1 1,912.5 476.0 436.0 368.0 446.6 499.7 MF
   Shpenzimet (përshirë shlyerjen e kredive) Milionë EUR 1,551.0 1,658.0 422.0 549.2 407.0 437.5 467.5 MF
   Vlera e borxhit kumulativ Milionë EUR 852.7 996.4 965.4 996.4 1,028.5 1,035.1 1,080.1 MF
   Borxhi si % e BPV Përqindje 14.6 16.6 15.8 16.6 16.2 16.3 16.9 MF
   Letrat me vlerë të Qeverisë, të dhëna kumulative Milionë EUR 479.0 574.3 539.4 574.3 612.5 616.8 663.5 MF
Popullsia (7)
   Popullsia e Kosovës Mijëra 1,783.5 1,798.5 1,794.8 1,798.5 1,790.8 1,790.8 1,790.8 ASK
Shenim:

(1)   Burimi i të dhënave: Agjencia e Statistikave të Kosovës. (2)   Burimi: BQE. Mesataret e bazuara në normën e referencës ditore të këmbimit valutor në euro.(3)   Përfshirë organizatat jofitimprurëse që u shërbejnë familjeve. (4)   Mesataret. (5)   Burimi: Reuters. (6)   Burimi: Ministria e Financave. (7)   Shifrat e fundit janë të përkohshme.