BQK Logo
BQK Logo

Ekonomia e Kosovës në një shikim

Ekonomia e Kosovës në një shikim ofron informata kyçe për aktivitetin e tanishëm ekonomik në Kosovë. Kjo faqe përmban treguesit kryesore për zhvillimet në ekonomi, duke përfshirë: produkti i brendshëm bruto, çmimet, tregun e punës, sektorin e jashtëm, kursin e këmbimit, normën e interesit, kreditë, financat qeveritare dhe popullsinë.

Të dhëna vjetore Të dhëna tremujore
Përshkrimi Njësia 2019 2020 2019 2020 Tabelat Shfletoni të dhënat
Vit Vit T4 T1 T2 T3 T4    Në SDMX (*)
Produkti i Brendshëm bruto (1)
   PBB Nominale Milionë EUR 7,079.3 ... 1,866.9 1,438.15 1,635.7 1,828.0 1,902.0 ASK
   PBB Reale Milionë EUR 7,006.3 ... 1,860.3 1,440.0 1,655.0 1,825.0 1,890.0 ASK
   PBB Norma reale e rritjes Përqindje 4.2 ... 3.9 1.3 -9.3 -7.3 0.7 ASK
Çmime (1)
   Indeksi i çmimeve të konsumit (HICP) Përqindje 1.2 ... 2.7 0.7 -0.1 -0.4 0.4 ASK
   Indeksi i çmimeve të prodhimit Përqindje -0.6 ... -0.6 -0.3 -1.2 1.3 0.3 ASK
   Indeksi i çmimeve të importit Përqindje -0.3 ... -0.3 -0.6 -1.6 0.3 0.5 ASK
Tregu i punës(1)
   Punësimi (mosha 15-64) Mijëra 372 ... 372 355 294.6 368.1 ... ASK
   Papunësia (Mosha 15-64) Mijëra 130 ... 130 118 110.2 120.3 ... ASK
   Personat jo aktivë (Mosha 15-64) Mijëra 713 ... 712 745 815.5 733.3 ... ASK
Sektori i jashtëm
   Bilanci i llogarisë rrjedhëse Milionë EUR -391.8 ... -265.3 -72.5 -144.8 -97.5 -165.9 BQK
   Eksporti i mallrave dhe shërbimeve Milionë EUR 2,069.4 ... 359.4 379.6 229.5 454.7 405.2 BQK
   Importi i mallrave dhe shërbimeve Milionë EUR 3,977.3 ... 1,047.1 818.6 799.9 983.2 1,069.1 BQK
   Remitencat (hyrjet) Milionë EUR 852 ... 224.1 187.3 247.2 262.3 283.2 BQK
   Investimet Direkte në Kosovë Milionë EUR 226.0 ... 38.2 104.5 69.0 78.5 89.6 BQK
Norma e këmbimit (2)
   Norma e këmbimit EUR vs.USD Mesatare 1.181 ... 1.1071 1.1027 1.1013 1.1708 1.2271 BQE
Euribor (4)  (5)
   Fondet tre mujore Përqindje -0.363 ... -0.395 -0.417 -0.376 -0.491 -0.538 EMMI
Normat e interesit
   Normat e interesit për kreditë e reja Përqindje 6.50 ... 6.4 6.3 6.3 6.4 6.0 BQK
    Kreditë e korporatave jo financiare Përqindje 6.34 ... 6.2 6.2 6.1 6.2 5.9 BQK
    Kreditë e ekonomive familjare (3) Përqindje 6.8 ... 6.8 6.5 6.4 6.5 6.2 BQK
Kreditë e bankave
   Kreditë e bankave e sektorit të brendshëm Milionë EUR 2,938.3 ... 3,031.9 3,083.3 3,127.4 3,182.5 3,245.6 BQK
    Kreditë e korporatave jo financiare Milionë EUR 1,862.8 ... 1,916.9 1,948.7 1,988.4 2,012.1 2,054.8 BQK
    Kreditë e ekonomive familjare (3) Milionë EUR 998.9 ... 1,102.0 1,123.7 1,128.8 1,159.5 1,179.9 BQK
Qeveria e përgjithshme (6)
   Të hyrat (përfshirë kreditë) Milionë EUR 2,212.8 ... 541.4 400.6 583.4 511.6 701.0 MF
   Shpenzimet (përshirë shlyerjen e kredive) Milionë EUR 2,142.5 ... 739.7 398.2 533.4 576.7 814.9 MF
   Vlera e borxhit kumulativ Milionë EUR 1,200.8 ... 1,200.8 1,191.2 1,314.1 1,341.7 1,487.7 MF
   Borxhi si % e BPV Përqindje 17.5 ... 17.5 16.5 18.2 19.9 21.8 MF
   Letrat me vlerë të Qeverisë, të dhëna kumulative Milionë EUR 791.9 ... 791.9 792.0 884.5 934.5 961.9 MF
Popullsia (7)
   Popullsia e Kosovës Mijëra 1,782.1 ... 1,782.1 1,778.7 1,775.4 1,772.0 ... ASK
Shenim:

(1)   Burimi i të dhënave: Agjencia e Statistikave të Kosovës. (2)   Burimi: BQE. Mesataret e bazuara në normën e referencës ditore të këmbimit valutor në euro.(3)   Përfshirë organizatat jofitimprurëse që u shërbejnë familjeve. (4)   Mesataret. (5)   Burimi: Reuters. (6)   Burimi: Ministria e Financave. (7)   Shifrat e fundit janë të përkohshme.

Informacion shtese:
Si te konvertojm SDMX në Excel (*)