Centralna banka Republike Kosovo objavila je Godišnji izveštaj za 2020. godinu

06/07/2021

U ovom izveštaju su obuhvaćeni svi događaji iz 2020. godine, koji su praćeni novim okolnostima zbog pandemije Covid-19.

Uprkos izazovima koje je prouzrokovala pandemija, CBK je uspela da uspešno ispuni svoju ustavnu i zakonsku agendu. Zahvaljujući preduzetim merama, uspeli smo da finansijski sektor bude stabilan, održiv i konkurentan, kao i sa rastućim trendom. Ovi događaji su omogućili efikasnu podršku ekonomiji zemlje od finansijskog sektora, stalno smanjenje troškova finansijskog posredovanja, povećanje poverenja građana u finansijski sektor, kao i povećanje interesovanja stranih investitora u ovaj sektor.

Od prvog dana ograničavajućih mera, CBK je aktivirala Tim za kontinuitet rada, čiji je zadatak bio da prati i daje uputstva koje obezbeđuju odvijanje funkcija CBK i finansijskog sistema uopšteno.

U cilju što efikasnijeg suočavanja sa stvorenim uslovima, CBK se u kontinuitetu koordinirala sa svim institucijama na Kosovu, finansijskim institucijama na Kosovu, privrednim komorama, kao i međunarodnim finansijskim institucijama, održavajući veoma česte sastanke kako bi osigurala preduzimanje adekvatnih i blagovremenih mera za potrebe privrede.

Kao rezultat naših neprekidnih komunikacija odobren je RFI (Rapid Financing Instrument) od strane MMF-a, u iznosu od 52 miliona evra za pokrivanje urgentnih i privremenih potreba platnog bilansa kao rezultat pandemije COVID -19. Takođe, nakon koordinacije sa centralnim bankama iz regiona, Centralna evropska banka je usvojila zahtev CBK-a za uspostavljanje repo linije finansiranja u iznosu od 100 miliona evra. Ova linija finansiranja omogućava CBK-u da pozajmi likvidnost u evro valuti od Eurosistema, kako bi rešila moguće potrebe likvidnosti za finansijske institucije na Kosovu u slučaju nefunkcionisanja tržišta zbog pandemije COVID-19.

Videvši da ekonomija zemlje ulazi u jednu istaknutu krizu, gde su se privreda i građani suočavali sa velikim finansijskim poteškoćama, CBK, na osnovu najboljih međunarodnih praksi i u saradnji sa institucijama za davanje kredita na Kosovu, preduzela je niz mera za pružanje pomoći ekonomiji, kako bi što lakše prevazišla izazove ove krize. Ove mere su se najpre sastojale u primeni moratorijuma za plaćanje kredita bez ikakve kaznene mere za sve zajmoprimce, na koje je pandemija negativno uticala.

Mere preduzete od strane CBK-a ocenjene su kao veoma adekvatne, kako od strane domaće javnosti, tako i od strane međunarodnih finansijskih institucija kao što su Međunarodni monetarni fond u izveštaju Artikla IV o Kosovu, Svetska banka i Evropska komisija.

Doprinos bankarskog sektora u podršci ekonomiji bio je veoma bitan i u pogledu nastavka kreditiranja, uprkos povećanju nivoa rizika sa kojima su se banke suočile i, istovremeno, da održavaju visok nivo likvidnosti i adekvatnosti kapitala.

Bankarski sektor nastavlja da ima dobar kvalitet kreditnog portfolija sa nivoom nenaplativih kredita od 2.7 odsto. Sektor mikrofinansijskih i nebankarskih finansijskih institucija takođe je nastavio da ima značajan uticaj u kreditiranju domaćinstava i malih preduzeća.

Penzijski sektor u 2020. godini je okarakterisan značajnim usporavanjem rasta u poređenju sa prethodnom godinom, dok u usporavanju rasta aktivnosti penzijskog sektora uticalo je povlačenje 10 odsto sredstava iz Trusta od strane uplatilaca doprinosa, u okviru paketa za ekonomski oporavak.

Pored toga, i negativni povraćaj od investicija tokom prvog kvartala 2020. godine (kao rezultat efekata Covid-19 u ekonomiji i finansijskim tržištima), uticao je na usporavanje aktivnosti penzijskog sektora. Ali, gubici prouzrokovani tokom prvog kvartala, nadoknađeni su tokom narednog kvartala, sa bruto povraćajem investicija od 160 miliona evra. Shodno tome, sektor je zaključio godinu sa bruto pozitivnim povraćajem od investicija od 72.3 miliona evra, bez obzira na suočavanje sa izazovima koje je prouzrokovala pandemija Covid-19.

Sektor osiguranja nastavio je da zabeleži napredak koji je evidentiran povećanjem korišćenja proizvoda osiguranja u našoj ekonomiji, gde je aktiva sektora osiguranja, u 2020. godini iznosila 2.8 odsto od ukupne aktive finansijskog sistema sa godišnjim rastom od 11.6 odsto, čuvajući nivo rasta iz prethodne godine koji je bio na nivou od 11.8 odsto.

Kosovska ekonomija se procenjuje da je zabeležila pad od 3.9 odsto u 2020. godini. Tokom 2020. godine, kosovska ekonomija je nastavila da ima fiskalnu stabilnost i stabilnost cena. Javni dug je u 2020. godini dostigao 1.5 milijardi evra ili 21.8 odsto BDP-a. Ukupan nivo cena na Kosovu, izraženo kroz indeks potrošačkih cena, zabeležio je stopu od 0.2 odsto u 2020. godini. Kretanje cena na Kosovu još uvek se određuje uglavnom od kretanja cena na međunarodnim tržištima, kao posledica visoke zavisnosti kosovske ekonomije od uvoza. Finansijski sistem, uprkos poteškoćama koje su prouzrokovane od strane pandemije, nastavlja da bude stabilan i da ima veoma važnu ulogu u ekonomskom razvoju Kosova.

Više detalja iz Godišnjeg izveštaja 2020. možete naći na sledećem linku: CBK_Godisnji-Izvestaj_2020.pdf (bqk-kos.org)