Centralna banka Republike Kosova sprovodi novi sistem kreditnog regjistra

05/06/2017

Počevši od danas , 5 juna 2017, Sistem kreditnog regjistra Kosova (KRK) koji se koristi od strane banaka i mikrofinansijskih institucija je zamenjen sa jednim novim sistemom.  Ovaj sistem je razvijen prema najnovijim standardima i tehnologije u oblasti kreditnog izveštaja. KRK po prvi put je pušten u rad 2006 godine , sa ciljem pružanja informacija o kreditima na raspolaganju dužnicima za komercijalne banke , mikrofinansijske institucije i kompanije osiguranja.
Lansiranje novog KRK je rezultat godišnjeg rada od osoblja CBK u bliskoj saradnji sa finansijskim institucijama na Kosovu. Novi sistem KRK je uzeo u obzir nove zahteve u kreditnom tržištu i najbolje prakse međunarodnih standardi u oblasti kredita. 
Novi sistem KRK daje više informacija o kreditnoj aktivnosti .   Dodavanje novih polja za izveštavanje je učinjeno uzeći u obzir zahteve Fonda za kreditno jemstvo na Kosovu (KFKJ), finansijskim institucijama i raznim departmanima CBK .  Nove informacije pomažu KFKJ u upravljanju i proporcionalnom regulacijom eskalacije rizika za proizvodima i uslugama koje nudi Zakon o osnivanju KFKJ. 
Nove informacije takođe omogućuju kreditnim institucijama da imaju jasniju sliku povratne sposobnosti njihovih klijenata i odgovornost o finansijskim obavezama prema svakom poveriocu . Šta više, ove informacije če se koristiti od CBK u pogledu bankarske supervizije tokom procesa praćenja i ispitivanja.  Ove informacije omogućuju CBK da generiše nove izveštaje za kreditne aktivnosti i objave tabele za kreditne aktivnosti .  CBK je planirao da proširi spektar statistike sa novim tabelama na osnovu brojnih parametara , kao n.p. novi krediti tokom perioda, broj novih zajmorimalaca , broj kredita na osnovu broja , odobreni krediti za preduzeća u vlasništvo žena, biznis krediti na osnovu poslovne veličine, kreditiranje biznisa po sektorima, i t.d. 
Novi sistem KRK omogućava razvoj  “web-service-ve” kroz koji može realizovati međusobno povezivanje KRK sa sistemima kreditnih institucija .  Proširenje funkcionalnosti kroz koji se napaja iznenadna istraživanja velikog obima kreditnih izveštaja .  U ovom slučaju proces je napredovan za industriju davalaca kredita u smislu redovnog plaćanja kreditnog portfolija u skladu sa pravilima za upravljanje kreditnim rizikom.