Centralna Banka Kosova i EFSE potvrduju posvecenost promociji finansiranja mikro i malih preduzeca

20/09/2012

  • CBK i EFSE imaju iza sebe sedam godina veoma uspešne saradnje
  • EFSE investicije su podstakle 66,000 mikro i malih preduzeća u visini od EUR 196 miliona EUR-a od  2005
  • Ukupna vrednost projekata tehničke podrške za podsticanje razvoja finansijskog sektora je u visini od  1.2 miliona EUR-a
  • Veliki napredak je postignut u zajedničkom radu na izgradnji odgovornog finansijskog sektora na Kosovu 


Luksemburg i Priština, 20 Septembar 2012 – Predstavnici Centralne Banke Republike Kosovo (CBK), Guverner Gani Gërguri, su danas dočekali Bord Direktora  Evropskog Fonda za Jugo-Istočnu Evropu (EFSE), kojeg vodi Monika Beck, Predsedavajući Borda Direktora. EFSE, najveći svetski fond za mikro-finansiranje sa više od 850 miliona EUR-a u kapitalu, koji služi kao pravi primer za inovativno razvojno finansiranje. Kada se osvrnemo na sedam godina uske saradnje, obe institucije izražavaju pre svega svoju posvećenost nastavku uspešnog partnerstva sa ciljem daljeg razvoja finansijskog sektora na Kosovu, a posebno za podsticanje i podršku daljem razvoju mikro i malih preduzeća i poslovnih inicijativa.

Još od početka EFSE-ovih aktivnosti na Kosovu u 2005, EFSE je investirao preko 63 miliona EUR-a u partnerske institucije pozajmljivanja, i time su omogućili preko 66,000 realizovanih pozajmica do sada – ukupne vrednosti od 196 miliona EUR-a – kako za mikro i male poslovne inicijative tako i za domaćinstva na Kosovu. Posebni doprinos finansiranju Kosovskog investicionog portfolija je obavljeno preko Nemačkog Federalnog Ministarstva za Ekonomsku Saradnju i Razvoj  (BMZ), Evropske Komisije, Švajcarske Agencije za saradnju i Razvoj (SDC) i Danske Agencije za Međunarodni Razvoj (Danida).

Danas, EFSE sarađuje sa 5 partnerskih institucija za pozajmljivanje – bankama i institucijama za mikro-finansiranje – na Kosovu. U dodatku tome, EFSE omogućava tehničku podršku finansijskim institucijama na Kosovu sa ciljem jačanja njihovih operativnih kapaciteta. Preko 24 projekata ukupne vrednosti 1.2 miliona EUR-a je sprovedeno od  2006 godine, obuhvatajući aktivnosti promocije odgovornog finansiranja na nivou finansijskog sektora.

Po završetku sastanka sa CBK-om, Direktori EFSE-a ce posetiti ogranke različitih partnera, institucija za pozajmljivanje širom zemlje da bi se i konkretno uverili u trenutnu realnost i stanje Kosovskog finansijskog sektora.

Gani Gërguri, Guverner CBK-a, je posle apostrofiranja dobrih makro-ekonomskih performansi i jake stabilnosti finansijskog sektora na Kosov, kazao da je za njega “posebna čast da u Prištini izrazi dobrodošlicu  Bordu EFSE-a – institucije koja je izrazito doprinela razvoju finansijskog sektora bez koje uticaj finansijskih usluga na ekonomiju  ne bi bio na istom nivou na kojem se danas nalazi. Doprinos EFSE na Kosovu je bio multi-dimenzionalan, počevši od kreditnih linija izdatih institucijama za pozajmljivanje, koje su direktno doprinele razvoju malih i srednjih preduzeća u zemlji, istraživanju i projektima tehničke pomoći koji su doprineli odgovornom razvoju  finansijskih institucija koje su operativne na Kosovu. Povodom ovoga, vredno je napomenuti dva istraživačka projekta o procenama prezaduženosti klijenata na Kosovu čime je doprineto analizi celokupnog rizika u finansijskom sektoru obavljene od strane CBK-a.
Tokom ovih sedam godina, CBK je održala ulogu bliskog partnera EFSE i to ce biti nastavljeno u budućnosti uz intenziviranje saradnje između ove dve institucije. Sa tim u vidu, mi planiramo da preduzmemo konkretne korake ka izgradnji pozajmljivanja kao najmanje kreditovanog ali veoma bitnog sektora čitave ekonomije, sa posebnim akcentom na sektor poljoprivrede, uz pristup kako samoj nabavci tako i na strani potražnje. U našim diskusijama sa EFSE predstavnicima, mi smo napomenuli potrebu za povećanjem kapaciteta procene rizika u poljoprivrednim projektima na strani bankarskih službenika kao i potrebu za pružanje podrške u kapacitetima za planiranje poslovnih poduhvata sa strane poljoprivrednih uzajmljivača. Pored toga, mi planiramo da proširimo našu saradnju u oblasti finansijske edukacije javnosti, potencijalno kroz uspostavljanje Savetodavnog Centra za Pozajmice, koji bi trebalo da u velikoj meri doprinese povećanju odgovornosti u donošenju odluka u javnosti u vezi sa finansijskim institucijama vice versa.
Da zaključimo, CBK visoko ceni doprinos EFSE tokom poslednjih sedam godina svojeg angažovanja na Kosovu i nastaviće sa održavanjem uskih veza sa ovom institucijom kako kroz saradnju sa lokalnom kancelarijom u Prištini tako i kroz naše redovno učešće na sastancima EFSE-ovog savetodavnog Odbora”.        

Monika Beck, Predsedavajuća EFSE, u vezi sa EFSE-ovim budućim planovima na Kosovu: "Mi gledamo ka budućnosti uz puno poverenje, spremni da doprinesemo u podsticaju stvaranja radnih mesta i prosperiteta na Kosovu u duhu pre svega Odgovornih Finansija. U dodatku povećanim investicijama u delu EFSE, mi ćemo povećati nivo tehničke podrške  i programa obuke za partnerske institucija pozajmljivanja. Uz podržavanje napora Centralne banke u promociji razvoja zdravog finansijskog sektora, ove mere će isto tako poslužiti u cilju finansijske edukacije. Ja sam posebno srećna sto ce se sastanak Borda EFSE održati ovde u Prištini jer time samo potvrđujemo naše jako partnerstvo sa Kosovom kao celinom i sa Centralnom bankom posebno.”

U VEZI SA EVROPSKIM FODNOM ZA JUGO-ISTOĆNU EVROPU (EFSE)
Evropski Fond za Jugo-Istočnu Evropu (EFSE) ima za cilj da podrži ekonomski razvoj  i prosperitet Jugo-Istočne Evrope i Regiona Istočne Evrope (ENR) u Evropskoj Uniji, obuhvatajući Albaniju, Jermeniju, Azerbejdžan, Belorusiju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, BJR Makedoniju, Gruziju, Kosovo, Moldaviju, Crnu Goru, Rumuniju, Srbiju, Tursku i Ukrajinu. Kako je pristup finansijama glavni faktor uspeva u razvoju mikro, malih i srednjih poslovnih segmenata, EFSE se fokusira na pomaganju lokalnom finansijskom sektoru u osnaživanju njihove sposobnosti da osiguraju adekvatno i održivo finansiranje. Finansiranje i ulaganje koje EFSE omogućava u vidu dugoročnih finansija uglavnom za mikro i male poslovne poduhvate i preduzeća  (MSE) – ali i za privatna domaćinstva u formi pozajmica za unapređenje domova  – je kanalisano ka ovim lokalnim uzajmljivačima u vidu institucija lokalnih partnera za pozajmljivanje. Podrška aktivnostima investicija u vidu EFSE Razvojne Podrške, omogućava pružanje tehničke pomoći institucionalnim lokalnim partnerima, usluge konsultacija i obuke kako bi izgradili operativne kapacitete i profesionalni menadžment. Pokrenut od strane  KfW-a (Nemačke Razvojne Banke)  15 Decembra 2005 na osnovu četiri multi-donorska programa pod svojom upravom, EFSE predstavlja prvo javno-privatno partnerstvo takve vrste kao i prvi fond pod privatnom upravom za razvijanje finansijskog sektora uz privlačenje privatnih fondova za MSE u gore navedenom regionu. Kapital je obezbeđen is donatorskih agencija, međunarodnih finansijskih institucija i privatnih institucionalnih investitora, obuhvatajući i Nemačkog Federalnog Ministarstva za Ekonomsku Saradnju i Razvoj (BMZ), Evropsku Komisiju, Vladu Albanije, Mala i Srednja Podrška Poslovnim Kreditima CJSC (SMBCS), zamena Centralne Banke Jermenije, Razvojna Banka Austrije (Oesterreichische Entwicklungsbank - OeEB), Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju (SDC), Danska Agencija za Međunarodni Razvoj (Danida), KfW kao glavni investitor, Međunarodna Finansijska Korporacija (IFC), Holandska Finansijska Kompanija (FMO), Evropska banka za Rekonstrukciju i Razvoj (EBRD), Evropsku Investicionu banku (EIB), Sal. Oppenheim i Nemačka Banka. Oppenheim Fond za Upravljanje Imovinom S.à r.l, Luksemburg, i Finansije u POkretu GmbH, Nemačka, su, poštovani, EFSE-ovi Menadžeri i Savetnici Fonda.

Za više informacija o EFSE, molimo vas posetite: http://www.efse.lu  

ZA CENTRALNU BANKU KOSOVA
Za više informacija o CBK, molimo vas posetite : http://www.bqk-kos.org

KONTAKTI ZA MEDIJE    
Evropski Fond za Jugo-Istočnu Evropu (EFSE)
Christine Prütz
Tel: +49 (0)69  97 78 76 50-22
E-mail: c.pruetz@finance-in-motion.com

Centralna Banka Republike Kosovo
Besnik KadaTel:++381 38 222 055 107
Email: besnikkada@bqk-kos.orr