CBK proširuje domet statistike objavljen za finansijski sektor

29/01/2013

Priština, 29 januar 2013: Shodno   Zakonu o Centralnoj banci Republike  Kosova, naznaćeno u Pravilnik o monetarne  i finansijske statistike  i finansijskih računa , CBK počela je sa objavljivanjem statistika o mikrofinansijskim institucijama , institucije koje se bave lizingom kao i statistike o agencijama za transfer novca u skladu sa medjunarodnim statističkim standardima Medjunarodnog  monetarnog Fonda , Evropske centralne banke , Eurostata i druge relevantne institucije.


Statistika objavljena  na mikrofinansijskim institucijama i institucijama koje se bave sa lizing uključuju bilans stanja , kredite po institucionalnim  i ekonomskim sektorima, lizing, novim izdatim kreditima , efektivne kamatne stope na kredite i bilans uspeha.
 
Objavljeni statistički podaci o agenciji za  transfer novca obuhvataju  bilans stanja, medjunarodne transfere i bilans uspeha.

Ovi statistički podaci uključuju statistički period počevši od januara 2012  a sačinjeni su na mesečnom nivou.  Modaliteti izveštavanja podrazumevajući termine, definicije instrumenata, formulare izveštavanja kao i pravila na snazi su navedeni u statističkim standardima CBK poznati kao Statistički izveštaj o mikrofinansijskih institucija , Izveštaj kamatnih stopa mikrofinansijskih  institucija i Statistički izveštaj o agenciji za transfer novca.

Za pristup ovim statistikama , idite na vezu Vremensku seriju.  Štaviše , ovi statistički podaci će početi da se objavljuju u Mesečni statistički bilten, počevši od decembra 2012.