CBK objavila je statisticke podatke o finansijskom sektoru za mesec maj 2014 i spoljnom sektoru za prvi kvartal 2014

30/06/2014

 Centralna Banka Republike Kosova objavila je statistike finansijskog sektora sa podacima za mesec maj 2014,  kao i statistike spoljnog sektora sa podacima za prvi  kvartal 2014.   Podaci su objavljeni u okviru Vremenskih serija u stranici interneta CBK prema kalendaru publiacije t+25 za finansijski sektor i t+90 za spoljni sektor

 

 Finansijska statistika izmedju ostalog obuhvata korporativne finansijske izveštaje , bilans stanja CBK-a, bilans stanja i bilans uspeha komercijalnih banaka, vrednost kredita i depozita, kamatne stope na kredite i depozite , finansijske izveštaje drugih finansijskih korporacija, i t.d. Statistika spoljnog sektora obuhvata statistike platnog bilansa , međunarodne investicione pozicije kao i statistike spoljnog duga Kosova.

 

 Štaviše, objavljeni podaci su u skladu sa medjunarodnim statističkim standardima sa jednim visokim stepenom uporedivosti.  Ove informacije takodje se objavljuju u publikaciji MMF “Medjunarodne finansijske statistike” (engleski: International Financial Statistics – IFS) i Svetske banke (engleski: Quarterly External Debt Statistics – QEDS).

 CBK objavljuje svima da od septembra  2014 , statistike platnog bilansa i pozicije međunarodnih investicija će biti objavljeni pod novoj metodologiji, preporučenoj od strane Novog Priručnika za platni bilans i poziciju međunarodnih investicija (PBMI).  Objavljivanje se vrši istovremeno sa zemljama članicama Evropske unije, koje su donele odluku da statistike platnog bilansa i pozicije međunarodnih investicija objave pod  ovom metodologijom.  CBK će unapred objaviti  potrebne informacijeu vezi prelaska na nove metodologije.

Ispod je dat kratak pregled koji karakteriše statistike finansijskog sektora za mesec maj 2014  i statistike spoljnog sektora za prvi kvartal 2014. Za više kliknite ovde