CBK NAGRADA ZA MLADE EKONOMISTE

04/09/2015

Centralna Banka Republike Kosova (CBK) pruža mogućnost za nagradu najboljih radova mladih ekonomista. Radovi moraju biti u oblasti koja se odnosi  na finansijski sektor i ekonomski razvoj na Kosovu. Ova nagrada ima za cilj da promovise kvalitetna istraživanja i/ili prezentovanja radova mladih ekonomista Kosova, kako unutar tako i izvan Kosova. Važno je da se odaje priznanje radova mladih ekonomista Kosova. Povodom toga, CBK ce organizovati posebnu javnu sednicu za dva ili tri najbolja rada, i shodno tome dodeliti godisnju nagradu za najbolji rad . 
Pravila primanja:
 
1. Podneta tema treba ispunjavati kriterijume naučnog rada . Ona može biti u obliku diplomskog rada (bachelor), ili u obliku postiplomske studije (master).
2. Autor  treba da bude državljanin Republike Kosova. 
3. Autor treba imati registrovanu diplomsku tezu  ili  završenu istu ne više od  12 meseci pre datuma dostavljanja rada , i treba biti glavni autor podnetog rada. 
4. Tema mora biti napisana na albanskom ili engleskom jeziku.
5. Format: podneti rad ne treba biti duži od 25 strana , font Times New Roman 12, dvostruki prored.  Izvršni rezime ne bi trebalo da bude duži od jedne strane i treba navesti spisak svih referenci.  
6. Izborna Komisija , sastavljena od osoblja CBK i predstavnika akademske zajednice,  ne samo da će odabrati radove za publikaciju od strane CBK, već će predložiti jednog ili više mladih ekonomista, konkurenata za nagradu.  Izborna Komisija če izabrati radove uz opšte kriterijume koje su osvojili CBK rukovodilaci: (a) interes subjekata u Kosovskoj ekonomiji , (b) kvalitet naučnih istraživanja ili sinteza , i (c) kvalitet pisanja .  Pored toga, istraživanja i radovi drugih osoba koji će biti korišćeni u podnetom radu treba biti adekvatno identificirane  ili  pomenute u fusnoti ili bibliografiji. 
7. Konačna odluka o tome da li ce biti dodeljene jedna ili vise nagrada  zavisi od kvaliteta dostavljenih radova i bice doneta od Izborne Komisije. Stoga, ne podrazumeva se da jedna ili vise nagrada bit ce dodeljene svake godine. Godisnji iznos za “CBK nagradu za mlade ekonomiste” je 1.700 EUR. Prva nagrada ce biti u vrednosti od 700EUR, druga nagrada u vrednosti od 550EUR, i treca nagrada 450EUR. 
8. Dostavljane: Radovi zajedno sa kopijom lične karte Republika Kosova se šalje u elektronskoj verziji na (info@bqk-kos.org) i tri pismena primerka u dole navedenoj adresi: Centralna Banka Republike Kosova (CBK), Attn.  CBK nagrada za mlade ekonomiste, ulica Garibaldi, Br 33, Priština, Republika Kosova.  
9. Poslednji rok za predaju radova: 30 Oktobar, 2015.