CBK NAGRADA ZA MLADE EKONOMISTE

16/07/2014

U cilju promovisanja istraživanja među mladim ekonomistima Kosova, Centralna banka Republike Kosova (CBK) pruža mogućnost za nagradu najboljih radova mladih ekonomista . Radovi bi trebalo da budu u domenu Finansijskog sektora i ekonomski razvoj na Kosovu.  U vezi toga , CBK če organizovati posebnu publicitet sednicu –za dva ili tri najboljih radova predatih , kao što je definisano u daljem tekstu;  

 Pravila primanja:

1. Podneta tema treba ispunjavati kriterijume naučnog rada . Ona može biti u obliku diplomskog rada (bachelor), ili u obliku postiplomske studije (master) ili u obliku doktorske disertacije.(PhD). 

2. Autor  treba imati registrovanu diplomsku tezu  ili imati završenu ne dalje od 12 meseci pre podnošenja rada , i treba biti glavni autor podnetog rada.

3. Tema mora biti napisana na albanskom ili engleskom jeziku.

4. Format: podneti rad ne treba biti duži od 25strnana , fond Times New Roman 12, dvostruku prored.  Izvršni rezime ne bi trebalo da bude duže od jedne strane i spisak svih referenci treba da bude prikljkučen  radu.  Rad mora biti napisan na engleskom jeziku.  

5. Selekciona komisija , sastavljena od osoblja CBK i predstavnika akademske zajednice,  ne samo da će odabrati radove za publikaciju od strane CBK, već će predložiti jednog ili više od mlađi ekonomista konkurente za nagradu.  Selekciona komisija če izabrati radove uz opšte kriterijume koje je usvojio Izvršni odbor CBK: (a) interes predmetne oblasti za kosovsku ekonomiju , (b) kvalitet istraživanja ili sinteza , i (c) kvalitet pisanja .   Pored toga, istraživanja i radovi drugih osoba koji će biti korišćeni u podnetom radu treba adekvatno identifikovati ili napomenuti u fusnoti ili bibliografiji.

6. Konačna odluka ako u  jednoj godini će biti dodeljena  jedna ili više nagrada zavisi od kvaliteta radova podnetih i da će se uzeti na kraju od izborne komisije.  Dakle to  nije obavezno da  jedna ili više nagrada se dodeljuje svake godine.

7. Prva nagrada će biti u vrednosti od 700 evra, druga nagrada u vrednosti od 550 evra i treća u vrednosti od 450 evra.

8. Predaja: radovi se podnose u elektronskoj verziji na (info@bqk-kos.org) u tri pismena primerka u dole navedenoj adresi: Centralna banka Republike Kosova (CBK), Attn. Cena CBK za mlade ekonomiste, ulica Garibaldi, Br 33, Priština, Republika Kosova.

Poslednji rok za podnošenje je: 30 Septembar 2014

Ceremonija nagrade: Novembar 2014