CBK je uspesno ispunila predvidene ciljeve Zakonom CBK

31/07/2012

Govor Guvernera Gergurija na Konferenciji sa novinarima u vezi godišnjeg izveštaja Centralne Banke Kosova, održanog 31. jula 2012, CBK.

Poštovani predstanvnici medija,
Kosovo je 2011 godinu, zaključilo kao završetak stabilne makroekonomije uz pratnju fiskalne discipline i finansijske stabilnosti koje ujedno sa ostalim trendovima čine zajednički imenitelj tj. rast stope Bruto Domaćeg Proizvoda od 5%. 
Inače, visok deficit na takućem računu ostaje izazov za našu privredu. Obzirom da glavni nosilac ovog deficita snose kategorije uvezane robe, što znači da je to izazov koji treba posmatrati ne samo kao “opasnost”, ali i kao početnu tačku za šire mogućnosti i preispitavanja budućeg modela ekonomskog rasta.    
CBK je u 2011 godini uspešno ostvarila svoje ciljeve koji se uklapaju sa zakonom CBK. Finansijki sektor je uspeo da održi stabilnost i zdrav bankarski sistem. Konkretnije, bankarski sistem je nastavio rast kao u depozitu tako i u kreditu održavajući kapital iznad regulativnih zahteva, dovoljnu likvidnost  koja u bilo koje vreme zadovoljava zahteve klijenata i jednocifreni stepen (5.7%) loših ulaganja.
Evidentni su trendovi pada koncentracije  na bankarskom tržistu i pada prosečne interesne stope na depozite i kredite. Pozitivno je da se ovaj trend nastavlja u 2012.
Ostale finansijske korporacije takođe se ogledaju u pozitivnim rezultatima tokom 2011 god. Povećana su sredstva i broj polisa osiguranja, dok penzijski fondovi imaju pozitivne doprinose.
CBK i u 2011 godini je nastavila da pruža kvalitetne usluge za institucije,  finansijski sektor, i  javnost na polju dodele adekvatne količine gotovog novca u efektivnom i efikasnom upravljanju međubankarskog platnog sistema, uključujući i upravljanje sredstvima svojih klijenta. Isto važi i za upravljanje kreditnog registra i unapređenje ekonomskih statistika i finansijskih analiza.  
Tokom 2011 god., CBK je uspostavila zakonodavni red finansijskog sektora, a pojedinačne projekte vredi istaknuti:

-Završetak svih priprema za lansiranje Vladinih hartija od vrednosti
-Osnivanje fonda za osiguranje depozita
-Osnivanje Kosovskih Bezbednosnih Biroa
-Ispunjavanje obaveza iz programa MMF-a
-Realizacija naglašenih pitanja o napredku iz izveštaja Evropske Komisije
-Potpisivanje ugovora sa Regulativnim finansijskim sektorom Nemačke “BaFin”, i dr.

Među projektima koji su u toku naglasio bih sledeće:

-Dalju konsolidaciju industriju osiguranja uz podršku Savetnika iz Američkog Tresora;
-Razvoj politike i strategije stambenog tržista podržanog od strane Američkog Tresora u saradnji sa Ministrstvom Finansije ;
-Izrada podzakonskih akata uz pomoć Savetnika Svetske Banke;
-Realizacija i Program Procene Finansijskog Sektora od strane MMF-a i Svetske Banke o tome šta je održivo i zdravo u finansijskom sektoru Kosova (perpektiva MMF-a), kao i doprinos na ekonomskom razvoju zemlje (perspektiva Svetska Banke); 
-Implementacija obaveza vezanih za programom MMF-a;
-Dalje unapređenje sistema plaćanja i nastavak napora za povezivanje sa SWIFT i zeleni karton;
-širenje finansijske pismenosti i dijagnostika zaštite potrošača na finansijskom tržistu Kosova;

Kada smo kod perspektive za 2012, treba napomenuti da:

Ekonomija Kosova očekuje rast oko 3.8%

-    Finansijski sistem Kosova će nastaviti povećanje aktivnosti zadržavajući visok nivo trajnosti
-    Kretanja u svetskoj ekonomiji mogu da utiču na trgovisnke tokove i druge kategorije bilansa isplata kao što su doprinosi emigranata i strane investicije 
Na kraju, dozvolite mi da naglasim da CBK je nastavila da afirmiše finansijski sektor sa svetom:

-    Promovišući profil finansijski sektora na različitim javnim međunarodnim konferencijama
-    Naredne nedelje CBK će posetiti poseban tim MMF-a za odnose sa javnošću i snimiti  dokumentarac o CBK i Kosovu kao jedna od najuspešnijih prica o produktivnom korišćenju tehničke pomoći MMF-a. Planira se da ovaj dokumentarni film bude  prikazan tokom godišnjih sastanaka MMF-a i Svetske Banke Oktobra meseca ove godine u Tokiju. U ovom dokumentarnom filmu, pored prikazivanja dostignuća u  pojedinjenim oblastima u prvom planu će biti predstavljen ekspert CBK-ja Mentor Geci koji je kao stručnjak monetarne i finansijske statistike bio u misiji u BiH i     Trinidad i Tobagu kao i Bedri Zymeri koji se sprema da kao ekspert platnog bilansa započne misiju tokom sledeće nedelje u Botswani.

Ovo je verovatno najpogodniji trenutak da se ne upućuju komplimenti napred navedenom osoblju, već i svim zaposlenim u CBK za 2011 god. uključujući i njihov rad u sastavljanju sveobuhvatnog godišnjeg izveštaja.  

Hvala!