CBK je obeležila Svetski dan zaštite prava potrošača

15/03/2019

Centralna banka Republike Kosovo, u okviru aktivnosti za obeležavanje 20. godišnjice osnivanja održala je raspravu povodom Svetskog dana zaštite prava potrošača na temu: Uloga CBK-a u oblasti zaštite potrošača.

Ovom prilikom, guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti, rekao je da zahvaljujući merama koje je CBK preduzela ovih 20 godina, imamo moderan i zdrav finansijski sistem, koji veoma uspešno ostvaruje svoju ulogu finansijskog posredovanja za podršku održivog ekonomskog razvoja zemlje.

Značajno mesto, prema guverneru Mehmeti, zauzimaju aktivnosti, koje imaju u cilju zaštitu potrošača finansijskih usluga, fokusirajući se na dva glavna stuba zaštite potrošača: razmatranje potrošačkih žalbi i finansijska edukacija. 

„Dok je u prvim godinama funkcionisanja finansijskog sistema, fokus bio na stvaranje uslova za obezbeđivanje osnovnih finansijskih usluga za ekonomiju zemlje, sada smo došli do faze u kojoj sve više pažnje posvećujemo i kvalitetu ovih usluga, gde bez sumnje, veoma značajno mesto zauzimaju aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu potrošača finansijskih usluga.  Kroz razmatranje žalbi, CBK ima u cilju da obezbedi ostvarivanje svih prava i ugovornih obaveza između finansijskih institucija i klijenata, u slučajevima kada klijenti smatraju da se takva stvar nije dogodila. Poslednjih godina, povećan je broj klijenata finansijskih institucija koji podnesu žalbe CBK-u u vezi sa ostvarivanjem ugovornih prava. Mi smatramo da povećanje broja žalbi direktno se odražava na povećanje svesti klijenata o njihovim pravima i mogućnostima za žalbu, koja doprinosi boljoj zaštiti njihovih prava, ali takođe doprinosi i poboljšanju i unapređenju unutrašnjih procesa u samim finansijskim institucijama u pružanju i daljem razvoju finansijskih usluga, kao i u izbegavanju različitih grešaka. Žalbe klijenata predstavljaju jedan veoma važan izvor informacija i za CBK, koja često uzima u obzir iste tokom nadzornih aktivnosti u finansijskim institucijama“, rekao je guverner Mehmeti.     

Guverner Mehmeti rekao je da pored aktivnosti za rešavanje mogućih kršenja od strane finansijskih institucija koje se odnose na prava klijenata, CBK intenzivno radi na finansijskoj edukaciji javnosti, koja ima za cilj da što više poveća nivo znanja javnosti o finansijskim proizvodima i o njihovim pravima u odnosu na finansijsku instituciju. 

„Pored svojih aktivnosti u promovisanju finansijske edukacije, CBK neprekidno podstiče i same finansijske institucije da povećaju njihove aktivnosti u podršci povećanju nivoa znanja o finansijskim proizvodima, s obzirom da dobro informisani potrošači preduzmu razumne postupke i doprinesu direktno u daljem razvoju i očuvanju finansijske stabilnosti“, rekao je guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti, istakavši i doprinos CBK-a u zaštiti potrošača i kao članica Saveta za zaštitu potrošača, jedan međuinstitucionalni organ koji ima u cilju da obezbedi usklađen i sveobuhvatni pristup obezbeđivanju zaštite prava potrošača na Kosovu.     

S druge strane, ministar trgovine i industrije, Endrit Shala, zahvalio se guverneru Mehmeti za organizovanje ove rasprave, izražavajući spremnost da se i ubuduće nastavlja sa saradnjom između dve institucije u zaštiti potrošača. 

Tokom ove rasprave, predstavljen je način razmatranja žalbi korisnika finansijskih usluga u CBK-u i u finansijskim institucijama.