CBK je informisao mlade bankare o načinu na koji funkcionišu i njihovoj ulozi u ekonomiji

28/03/2019

Službenici Centralne banke Republike Kosovo održali su jedno predavanje sa mladim bankarima iz Banka Private e Biznesit, u okviru Međunarodne nedelje novca u funkciji finansijske edukacije.

Pred mladim bankarima je objašnjena uloga CBK-a i njene odgovornosti.

„Centralna banka Republike Kosovo ima misiju održavanja finansijske stabilnosti, obezbeđivanja efektivnog sistema plaćanja i snabdevanja gotovinom i pružanja ekonomskih saveta Vladi i drugim javnim subjektima. Takođe, CBK, iako nije uključena u dizajn, štampanje i proizvodnju evro valute, osigurava da zemlja ima adekvatan iznos i kvalitet evro valute. CBK je 2002. godine uspostavilo među-bankarski sistem plaćanja dok od 2011. godine postali smo član SWIFT-a“, izjavio je Nexhat Miftari, šef kabineta guvernera CBK-a. 
Miftari je takođe govorio o nadzoru banaka gde je trenutno na Kosovu licencirano 10 banaka, od kojih su 8 sa stranim kapitalom i 2 banke sa lokalnim kapitalom.

“Ukupna vrednost aktive bankarskog sektora u januaru 2019. godine iznosila je 4.163 milijarde evra, što obeležava godišnji rast od 7.6% u odnosu na januar 2018. Ukupni bruto krediti u januaru 2019. godine iznosili su 2.75 milijardi evra, koji su beležili godišnji rast od 11.4%. Depoziti u januaru 2019. godine iznose 3.348 milijardi evra, što predstavlja godišnji rast od 8.4%. Pokazatelj nenaplativih kredita bio je u stopi od 2.6% u januaru 2019. godine sa 3.1% u januaru 2018. godine”, rekao je Miftari.

On je rekao da su nivoi kapitala banaka dovoljni da podrže njihov profil rizika, jer su iznad potrebnog regulatornog minimuma. 

Miftari je takođe informisao nove bankare o zakonskim i regulatornim promenama, uključujući stupanje na snagu Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) 9, Uredbe o adekvatnosti kapitala Banaka, Uredbe o pokazateljima leveridža i Uredbe o procesu unutrašnje procene adekvatnosti kapitala, koje će stupiti na snagu 1. januara 2020. godine.

S druge strane, mladi bankari su postavili pitanja oko mnogih procesa koje obavlja CBK.