CBK DODELJUJE NAGRADU ZA MLADE EKONOMISTE

16/09/2016

U cilju promovisanja istraživačke delatnosti među mladim ekonomistima , Centralna banka Republike Kosova, objavljuje konkurs za tri najbolja istraživačka radova u oblasti ekonomije i finansija . Rad koji će biti ocenjen kao najbolji rad će biti nagrađen sa 750 evra; drugi rad će biti nagrađen sa 550 evra; a treći rad će biti nagrađen sa 450 evra. U nedostatku radova koji ispunjavaju određene kriterijume , komisija za vrednovanje u okviru CBK zadržava pravo da smanji broj predloženih radova za nagradu. 

Pravila primanja:
1. Podneti rad može biti rad isključivo za objavljeni konkurs , može biti u obliku diplomskog rada (bachelor), ili u obliku postiplomske studije /master/ ili doktorski rad (PhD).
2. Rad može imati jednog ili više autora. U slučajevima sa više autora , zahtev za nagradu CBK treba da bude od glavnog autora .
3. U slučajevima kada rad je deo diplomskog rada , autor treba imati registrovanu diplomsku tezu ili završenu istu ne više od 12 meseci pre datuma dostavljanja .

4. Rad treba biti napisan na albanskom ili engleskom jeziku.

5. Podneti rad mora biti manji od 4,000 reči a ne više od 8,000 reči, uključujući abstraktne i referencama . Vrsta slova treba biti New Roman, 12 i dvostruki prored.
6. Rezime rada ne treba da ima više od 250 reči . Treba biti koncizan i zasnovan na činjenicama. Abstrakt treba jasno da je svrha nalaza ovog istraživanja i glavnih zaključaka.
7. Izborna komisija sastavljena od osoblja CBK, će oceniti radove koristeći sledeće kriterijume: (a) značaj rada za finansijski sistem i ekonomiju Kosova; (b) ukupan kvalitet naučnih istraživanja i sinteza, metedologiju istraživanja i nalaze ; i (c) kvalitet pisanja.
8. Sva literatura i upotrebljeni izvori na rad treba biti kompletni i precizni, i kompletna lista referenci biti na kraju rada.

9. Dostavljanje: radovi treba biti dostavljeni u elektronskoj verziji u formatu Word na elektronskoj adresi info@bqk-kos.org napisane i dostavljene u tri pismena primerka i poslati na dole navedenu adresu :
Centralna Banka Republike Kosova,
Attn. Cena CBK za mlade ekonomiste,
Ulica Garibaldi, br. 33,
10000, Priština,
Republika Kosova

Poslednji rok za predaju radova: 15 novembar 2016