BQK mirëpret vlerësimin e Bankës Botërore, në veçanti përmirësimit të shënuar në shtyllën e qasjes në financa

02/11/2017

BQK mirëpret vlerësimin e Bankës Botërore në Raportin e Lehtësisë së të Bërit Biznes, mbi përkrahjen e përmirësimit të pozicionit të përgjithshëm në rangim, dhe në veçanti përmirësimit të shënuar në shtyllën e qasjes në financa dhe marrjen e kredive. Raporti i të bërit biznes sa i përket qasjes në financa, ndër tjerash mat fushëveprimin, mbulimin dhe cilësinë e informacionit të kredisë që regjistrat e kredive disponojnë. Me një funksionim të mirë, Regjistri i Kredisë së Kosovës ka formuar një element thelbësor të infrastrukturës financiare në ekonominë tonë duke forcuar qasjen në shërbimet financiare, veçanërisht në kredi. Duke mbledhur dhe ndarë informacionin e kredisë, regjistri i kredive ka ulur asimetrinë e informacionit, ka rritur qasjen në kredi për firmat e vogla, ka ndikuar në uljen e normave të interesit, ka përmirësuar disiplinën e huamarrësit dhe ka fuqizuar mbikëqyrjen bankare dhe monitorimin e rrezikut të kredisë. Regjistri i kredive të Kosovës administrohet nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) rrjedhimisht edhe përmirësimi i shënuar në këtë shtyllë konsiderohet një vlerësim pozitiv për BQK-në sepse dëshmon përkushtimin dhe qasjen serioze të BQK-së, në arritjen e objektivave dhe detyrave e përgjegjësive të saj të parapara me legjislacionin në fuqi.
Përmirësimi në qasjen në financa e pozicionon Kosovën shumë mirë edhe në raport me vendet e rajonit, siç shihet në raportin e të bërit biznes ku vërehet se ekonomia e Kosovës është e 12-ta me radhë nga 190 vendet e botës, pozicion shumë më i mirë në krahasim me Shqipërinë, e cila radhitet e 42-ta apo Kroacinë e cila radhitet e 77-ta për lehtësimin në marrje të kredive edhe në këtë kontest kemi një vlerësim pozitiv për BQK-në, sepse dëshmon përkushtimin dhe qasjen serioze të BQK-së në arritjen e objektivave dhe detyrave e pëeuml;rgjegjësive të saj të parapara me legjislacionin në fuqi.
Kosova gjithashtu është shumë më së afërti ndaj ekonomisë me performancën më të mirë në qasje në financa, matur përmes distancës nga frontieri ku përfaqëson ekonominë ideale në mostër për lehtësimin e marrjes së kredive sipas raportit të Bankës Botërore.
Në raportin e lehtësisë së të bërit biznes të Bankës Botërore, Kosova identifikohet si një nga 10 ekonomitë që ka shënuar përmirësimet më të theksuara në ambientin e të bërit biznes. Në vitin 2018 Kosova ka arritur të pozicionohet e 40-ta me radhë nga 190 vendet e përfshira. Rangimi i përgjithshëm në raportin e të bërit biznes bazohet në matjen e disa indikatorëve të cilët përdoren për vlerësim të disa shtyllave të përgjithshme si: 1) procedurave të hapjes së një biznesi, 2) gjetjes së lokacionit për biznes, 3) qasjes në financa për biznes, 4) ballafaqimi me operacionet e përditshme, dhe 5) operimi në një mjedis të sigurtë biznesi. Përmirësimi i shënuar nga ekonomia e Kosovës si një nga 10 performueset më të mira, sipas Bankës Botërore është bazuar në përmirësimet e shënuara në 1) procedurat e hapjes së një biznesi, 2) qasjes në financa dhe 3) zgjidhjen e procedurave të falimentimit, siç shihet edhe në tabelën dhe figurën e mëposhtme.