BQK-ja publikon Strategjinë Kombëtare për Pagesat me Vlerë të Vogël

21/07/2021

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe në konsultim me institucionet tjera relevante të sektorit publik dhe privat, kanë zhvilluar Strategjinë Kombëtare për Pagesat me Vlerë të Vogël në Kosovë 2021-2026. Me anë të këtij dokumenti është përcaktuar orientimi strategjik për fushën e pagesave, për reformat dhe zhvillimin e mëtejmë të pagesave me vlerë të vogël, si një faktor me rëndësi të veçantë për lehtësimin dhe rritjen e aktivitetit ekonomik të vendit.

Dokumenti ofron një nivel të lartë të udhëzuesit strategjik, me vizion krijimin e një tregu modern dhe gjithëpërfshirës të pagesave me vlerë të vogël në Kosovë, të mbështetur me infrastrukturë të sigurt dhe efikase të pagesave, si dhe me një gamë të gjerë të instrumenteve dhe shërbimeve të pagesave, të cilat i plotësojnë nevojat e përdoruesve të shërbimeve të pagesave në të gjithë vendin. Ky dokument është përgatitur në linjë me praktikat dhe standardet më të mira ndërkombëtare, duke u bazuar në gjashtë parimet udhëzuese:

  • Transparenca, drejtësia dhe mbrojtja e përdoruesve të shërbimeve të pagesave;
  • Infrastruktura e avancuar dhe ndërvepruese e pagesave dhe rrjetit të pikave të qasjes;
  • Avancimi i kornizës ekzistuese ligjore edhe rregullative;
  • Konkurrenca e fortë, e plotësuar me bashkëpunim;
  • Qeverisja dhe përgjegjësit për rrezikun; dhe
  • Mbikëqyrja efektive.
    Strategjia Kombëtare për Pagesat me Vlerë të Vogël në Kosovë 2021-2026