Bashkëpunimi me Bankën Kombëtare të Austrisë në fushën e menaxhimit të rrezikut

13/04/2023

Në kuadër të Fazës II të Programit të Forcimit të Kapaciteteve të Bankave Qendrore në Ballkanin Perëndimor me Synim të Integrimit në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore, në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK) ka filluar realizimi i një mase bilaterale me Bankën Kombëtare të Austrisë (Oesterreichische Nationalbank). Kjo masë bilaterale do të jetë e përqendruar rreth vlerësimit dhe zhvillimit të funksionit të brendshëm të BQK-së për menaxhimin e rrezikut, si dhe do të përfshijë dy misione ekspertësh të Bankës Kombëtare të Austrisë në BQK dhe një vizitë studimore të stafit profesional të BQK-së në Bankën Kombëtare të Austrisë. Të tre këta komponentë të masës bilaterale janë paraparë të realizohen brenda gjashtë muajve. Sikurse edhe pjesët e tjera përbërëse të fazës së dytë të këtij programi të bashkëpunimit, edhe kjo masë bilaterale administrohet dhe bashkërendohet nga Banka Qendrore e Gjermanisë (Deutsche Bundesbank).
Përmes masës bilaterale në fushën e menaxhimit të rrezikut do të përfshihet vlerësimi i aspekteve të përgjithshme dhe të veçanta të kulturës së rrezikut dhe raportimit të rrezikut, si dhe përkufizimi i sugjerimeve relevante për zhvillim të këtyre aspekteve brenda BQK-së. Po ashtu, BQK-ja do të përfitojë edhe nga qasja e drejtpërdrejtë në praktikën e zbatimit të instrumenteve dhe teknikave të menaxhimit të rrezikut brenda Sistemit Evropian të Bankave Qendrore. Rrjedhimisht, me këtë bashkëpunim me Bankën Kombëtare të Austrisë do të kontribuohet në forcimin e funksionit të menaxhimit të rrezikut në BQK, si dhe në përafrimin me standardet dhe praktikat e fushës në BE.
Faza II e Programit të Forcimit të Kapaciteteve të Bankave Qendrore në Ballkanin Perëndimor me Synim të Integrimit në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore u lansua më 21 shtator 2022 dhe është paraparë të zgjasë tri vite Ky program financohet nga BE-ja dhe në të janë të përfshira Banka Qendrore Evropiane, 20 banka qendrore të vendeve të BE-së, si dhe 8 banka qendrore dhe autoritete të mbikëqyrjes financiare nga regjioni i Ballkanit Perëndimor.