Zaštita od falsifikovanja

Falsifikovane euro novčanice i kovani novac u Republici Kosova

Objavljivanje statistika o falsifikovanih novčanica i kovanog novca u Republici Kosova vrši se na osnovu projektnog zadatka Centralnog komiteta Analiza falsifikovanog novca  odnosno na osnovu člana II “Mandat” i pod tačku b gde uloga komiteta je  “Prikuplja, analiza i objavljivanje  tehničkih i statističkih podataka  u vezi falsifikovane novčanice i kovanog novca”, u daljem tekstu  član IV projektnog zadatka  “Odnosi izveštavanja / Odluka” , tačka b precizira da “Komitet će pripremiti sveobuhvatne kvartalne izveštaje  o falsifikovanim novčanicama i kovanog novca i dostaviti PK, CBK i drugim relevantnim institucijama.  Izveštaji će takođe biti u raspolaganju /dostupni/široj javnosti.” 

Shodno tome  CBK zajedno sa policijom Kosova su odlučili da podaci o falsifikovanim novčanicama i kovanog novca u Republici Kosova objave na sajtu /ueb stranici/ CBK.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaštita od falsifikovanog novca
 
Za razliku od predhodnih  godina gde je večina falsifikovanih novčanica i kovanog novca bile u apeonima od  100€ i 50€ tokom  2013 najviše falsifikovana novčanica je bila novčanica  u apoenima od 500€ što predstavlja 53% od ukupnog broja falsifikovanih novčanica.  Denominacije u vrednosti od 200€, 100€ i 50€ čine 32% ukupnog broja falsifikovanih novčanica u apoenima tokom  2013. Denominacije od (20€, 10€ i 5€) tokom 2013 bilo više od 15% od ukupnih falsifikovanih novčanica.