Zajmoprimaoci/Korisnici kredita

U Kreditnom registru  (KRK) kao subjekat podataka predstavljeno je svako fizičko ili pravno lice koji preduzima jednu obavezu kredita. Kao kreditna obaveza  podrazumeva se zajam, kreditna kartica, garancija, zakup ili drugi kreditni proizvod .  Osim uloge kao zajmoprimaoc  subjekti podataka mogu se pojaviti i kao suuzimač kredita” ili garant, kao akcionar i direktor pravnog lica kojem je izdata kreditna obaveza.

Svi klijenti zadržavaju pravo na privatnost podataka, u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka .

http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2010-172-alb.pdf

Kreditne institucije su u obavezi da pribave saglasnost subjekta podataka na pristup kreditnim izveštajima i dostavljanjem kreditne informacije u Kreditnom registru.