Banka Qendrore në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe MTI-në organizuan konferencën për mbrojtjen financiare të konsumatorit