Banka Qendrore e Republikës së Kosovës prezantoi Raportin vjetor 2008