Banka Qendrore e Republikës së Kosovës prezantoi numrin e tretë të Raportit të Stabilitetit Financiar të Kosovës.