Banka Qendrore e Republikës së Kosovës inkurajon bankat komerciale që të vazhdojnë të mbështesin ekonominë e Kosovës