Austrijski ambasador posetio CBK

26/02/2010

Danas austrijski  ambasadori dr. Walter Maria Stojan posetio Centralnu Banku Republike  Kosova gde se sastao sa Guvernerom Rexhepi, sa kojim je razmenio informacije sa različitim naglasom na saradnju Kosova sa Austrijom.
U početku Guverner  Rexhepi zahvalio Ambasadora  Walter za njegovu posetu CBK, dodajuċi da je  Austrija kao prijatelj Kosova, je dosledno podržavala ukupni razvoj na Kosovu a posebno u ekonomskom aspektu.  Guverner Rexhepi fokusirajuċi na pomoċ Austrijske države finansijskom sistemu , istakao značaj Austrijske banke Raiffeisenbank i njene uloge programera u bankarski sistem, kao i tri osiguravajuċe kompanije koje takođe imaju uticaj ne samo na privredni razvoj Kosova, veċ  i u unapređenju njenih procesa.
Guverner je na kraju tražio od  g. Walterada da uzme u obzir i dva pitanja koja trenutno prouzrkuju dosta velikih problema za Kosovo ,na kojem uloga države Austije može biti  veoma  uticajna , reċ je o članstvu Kosova u SWIFT i Biro zelenog kartona.
G. Walter nakon što je zahvalio Guvernera za doček naglasio da  Austrija kao zemlja koja  se neprekidno bavila privrednim tokom ovog  regiona , naglasio da , Austrija je jedna od prvih zemalja koje su priznale Kosovo kao novu državu  uz napomenu da  za ovu  državu neċe biti ni povratka i da ċe  Austrija uvek  pomoċi  Kosovo.  Ambasador Walter takođe je istakao da region južnoistočne Evrope je veoma pogodno mesto za strane investicije na Kosovu, naglašavajuċi da se nastavi sa opredeljenje da  ovaj region nije pogodan za investicije samo na papiru , nego je mesto koji u stvari donosi korisnost za sve strane investitore, dodajuċi da  je Austrija konkretan primer za ovo pitanje.On je takođe rekao da je Austrija  zemlja koja je otvorila put i drugih zemalja  za direktno investiranje na Kosovu.
Na kraju Ambasador Walter naglasio da ċe uraditi sve  što je u njegovoj moċi , da Kosovo bude član  SWIFT-a i Biro zelenog kartona.
Dve ličnosti na sastanku izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom , snažno verujuċi da ċe se ova saradnja i dalje nastaviti.