Apelacioni sud daje pravo  odluci CBK-a  KS „Kosova e Re“

30/11/2021

Apelacioni sud je usvojio žalbu Centralne banke Republike Kosovo na odluku Osnovnog suda u Prištini za odlaganje izvršenja likvidacije osiguravajuće kompanije „Kosova e Re“.
Veće Apelacionog suda je ocenilo da prvostepeni sud nije uzeo u obzir zakonske odredbe člana 76. Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo, kojim se utvrđuje imunitet Centralne banke prema izricanju privremene sudske odluke.

Stoga se nastavlja proces likvidacije KS "Kosova e Re" u skladu sa odlukom CBK-a o oduzimanju licence u skladu sa važećim zakonskim odredbama.