Buletini Mujor Statistikor

Buletini Mujor Statistikor publikohet në baza të rregullta mujore që nga viti 2001. Ky publikim përmban statistika mbi sektorin financiar, të jashtëm, fiskal si dhe sektorin real në Kosovë. Theks i veçantë i kushtohet statistikave të sektorit financiar dhe atyre të sektorit të jashtëm, të cilat janë përgjegjësi e drejtpërdrejt e BQK-së. Në baza tremujore, Buletini Mujor Statistikor ofron edhe analizë mbi zhvillimet ekonomike në vend, rajon dhe më gjerë.

Buletini Mujor Statistikor: