Pasqyrat Financiare

Mbështetur në nenin 59 të Ligjit nr. 03/L-209 të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), BQK-ja duhet t’i përgatitë dhe publikojë pasqyrat financiare vjetore, tremujore dhe pasqyrën e gjendjes financiare mujore. Përgatitja e pasqyrave financiare të BQK-së po ashtu sipas ligjit në fjalë kërkohen që të përgatiten për raportim dhe publikim në përputhje me standardet ndërkombëtare të raportimit financiar.
Përgatitja e pasqyrave financiare të BQK-së është detyrë dhe përgjegjësi e Departamentit për Planifikim dhe Raportim Financiar.