Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

  Përmbajtja    Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE    
  KORPORATAT FINANCIARE    
        Pasqyrat e korporatave financiare Mars 2020  
  KORPORATAT DEPOZITUESE    
        Pasqyra e korporatave depozituese Prill 2020  
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK)    
                Pasqyra e BQK-së Prill 2020  
                Bilanci i gjendjes së BQK-së Prill 2020  
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD)    
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD) Prill 2020  
                Bilanci i gjendjes së KTD-ve Prill 2020  
                Pasqyra e të hyrave të KTD-ve Prill 2020  
                Depozitat në KTD - depozitat në euro Prill 2020  
                Depozitat në KTD - depozitat në jo euro Prill 2020  
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-ve Prill 2020  
                Huamarrjet e KTD-ve Prill 2020  
                Kreditë e KTD-ve - sipas maturitetit Prill 2020  
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozita Prill 2020  
                Kreditë e KTD-ve - kreditë e reja   Prill 2020                                
                Depozitat e KTD-ve - depozitat e reja Prill 2020  
                Kreditë e KTD-ve - sektorët ekonomikë Prill 2020  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në kredi Prill 2020  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozita Prill 2020  
                Letrat me Vlerë të Qeverisë - Normat e interesit dhe shuma          Prill 2020  
                Kursi devizor Prill 2020  
                Sistemi i pagesave Prill 2020  
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarve Prill 2020  
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE    
                Bilanci i gjendjes të KTF-ve Mars 2020  
                Pasqyra e KTF-ve Mars 2020  
    FONDET PENSIONALE    
                Pasqyra e fondeve pensionale Mars 2020  
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS)    
                Pasqyra e KS-ve  Prill 2020  
                Bilanci i gjendjes së KS-ve Prill 2020  
                Pasqyra e të hyrave të KS-ve Prill 2020  
                Aktiviteti i KS-ve Prill 2020  
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIAR    
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF) Prill 2020  
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve  Prill 2020  
                Pasqyra e të hyrave të NTF-ve Prill 2020  
                Kreditë e NTF-ve - sipas maturitetit Prill 2020  
                Kreditë e NTF-ve - sipas sektorëve ekonomikë Prill 2020  
                NTF - lizingu Prill 2020  
                Aktiviteti i NTF-ve Prill 2020  
                Normat efektive të interesit të NTF-ve Prill 2020  
                Kreditë e NTF-ve - kreditë e reja Prill 2020  
    NDIHMËSIT FINANCIAR    
               Pasqyra e ndihmësve financiarë Prill 2020  
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarë Prill 2020  
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarë Prill 2020  
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM    
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT        
Norma nominale dhe reale efektive e këmbimit Mars 2020  
BP dhe PIN    
Harmonizimi në mes të BP dhe PIN T4 2019  
    BILANCI I PAGESAVE (BP)    
    Bilanci i pagesave (BP) - komponentët kryesor Shkurt 2020  
        Llogaria rrjedhëse Shkurt 2020  
            Mallrat Shkurt 2020  
                Eksporti sipas partnerëve tregtar Mars 2020  
                Importi - sipas partnerëve tregtar Mars 2020  
                Eksporti - sipas kategorive ekonomike Mars 2020  
                Importi - sipas kategorive ekonomike Mars 2020  
                Importi - sipas shteteve dhe kategorive ekonomike Mars 2020  
                Importi - sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC) Mars 2020  
            Shërbimet Shkurt 2020  
            Të ardhurat parësore Shkurt 2020  
            Të ardhurat dytësore Shkurt 2020  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas kanalave Mars 2020   (p)
                Dërgesat e emigrantëve - sipas shteteve T4 2019  
        Llogaria kapitale Shkurt 2020  
        Llogaria financiare Shkurt 2020  
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiar Shkurt 2020  
            Investimet e huaja direkte - sipas sektorëve Shkurt 2020  
            Investimet e huaja direkte - sipas shteteve Shkurt 2020  
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)    
            Pozicioni i investimeve ndërkombëtare T4 2019  
            Pozicioni i investimeve ndërkombëtare - sipas sektorëve T4 2019  
            Asetet dhe detyrimet e PIN-it T4 2019  
            Investimet e huaja direkte - sipas kriterit gjeografik T4 2019  
            Pozicioni i investimeve portfolio T4 2019  
           Mjetet e rezervës ndërkombëtare Prill 2020  
    BORXHI I JASHTËM    
        Pozicioni neto i borxhit të jashtëm T4 2019  
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto T4 2019  
            Borxhi i jashtëm bruto - sipas kreditorëve T4 2019  
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publik T4 2019  
     

Shënim: Në shtyllën "Vërejtje" paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me "(p)".