Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar

Raporti i Informatave Mujore synon të informojë publikun e gjerë, profesionistët dhe autoritetet vendimmarrëse mbi indikatorët kryesor rreth zhvillimeve të fundit në sistemin financiar të Kosovës. Raporti është publikim mujor i cili pasqyron të dhënat kryesore mbi sektorin bankar, mikrofinanciar, të sigurimeve dhe pensional. Raporti ka filluar të publikohet nga Janari i vitit 2014 në frekuencë mujore.