Kalendari i publikimeve

Përshkrimi Periodiciteti Afati i publikimit
Statistikat Monetare dhe Financiare  -  -
Korporatave depozituese  mujor  t+25
Korporatat tjera financiare  tremujor  t+35
Statistikat e Sektorit të Jashtëm  -  -
Statistikat e tregtisë së jashtme  mujor  t+25
Statistikat e bilancit të pagesave  tremujor  t+90

Shënim:”t” paraqet periudhën referuese.