Raporti i stabilitetit financiar

Raporti i Stabilitetit Financiar synon të informojë publikun e gjerë, profesionistët dhe autoritetet vendimmarrëse mbi zhvillimet në sektorin financiar, me fokus të veçantë në sektorin bankar, duke identifikuar brishtësitë dhe rreziqet për stabilitetin e këtij sektori. Raporti pasqyron një analizë të detajuar rreth zhvillimeve në aktivitetin, performancën, rreziqet dhe infrastrukturën financiare në Kosovë. Po ashtu, duke pasur parasysh se sektori financiar ka një lidhshmëri të lartë edhe me sektorët tjerë, ky raport pasqyron edhe zhvillimet kryesore në ekonominë globale dhe sektorët tjerë të ekonomisë së vendit me qëllim të identifikimit të rreziqeve të mundshme me të cilat mund të ballafaqohet sektori financiar.
Raporti i Stabilitetit Financiar ka filluar të publikohet nga viti 2010 në frekuencë një vjeçare, ndërsa nga viti 2014 ky raport publikohet dy herë në vit.

... ...

Buletini Nr.2

1 shkurt 2006
... ...

Buletini Nr.1

1 qershor 2005