Sistemi i pagesave

Rregullore për operatorët e sistemit të pagesave ( 24.06.2019)

sistemi i pagesave

Rregullore për sistemin e pagesave ndërbankare Sistemi i pagesave
Instrumentet e pagesave elektronike Sistemi i pagesave
Raportimi i statistikave të instrumenteve të pagesave Sistemi i pagesave
Debitimi Direkt i SEKN (e shfuqizuar) Sistemi i pagesave
Rregullore për instrumentet e pagesave elektronike (26.12.2019) Sistemi i pagesave
Pagesat Ndërkombëtare Sistemi i pagesave
Kliringu dhe Funksionimi i Llogarive për Shlyerje ( e shfuqizuar) Sistemi i pagesave
Sistemi i numrave standardë të llogarive bankare Sistemi i Pagesave
Sistemin e pagesave ndërbankare ( e shfuqizuar) Sistemi i Pagesave
Regjistrin e llogarive bankare Sistemi i pagesave
Statistikat e instrumenteve të pagesave(e shfuqizuar) Sistemi i pagesave
Regjistri i Poseduesve të Llogarive Bankare (e shfuqizuar) Sistemi i pagesave
Sistemi i numrave standardë të llogarive bankare (e shfuqizuar)  Sistemi i pagesave