Sigurime

 

Rregullore për llogaritjen e kufirit minimal të aftësisë paguese, adekuatshmërisë së kapitalit dhe fondit garantues për siguruesit jo-jetë  (31.05.2019) Sigurime
Rregullore për likuidimin e siguruesve (30.09.2019) Sigurime
Rregullore për licencimin e trajtuesve të dëmeve në sigurime Sigurime
Rregullore per Licencimin e Ndermjetesuesve ne Sigurime (30.04.2020) Sigurime
Rregullore për Financimin dhe Llogaritjen e Fondit të Kompensimit Sigurime
Hapja dhe mbyllja brenda dhe jashtë Kosovës të degëve dhe subjekteve të varura të siguruesve Sigurime
Rregullore për Licencimin e Siguruesve dhe degëve të Siguuresve të Jashtëm (30.04.2020) Sigurime
Procedurat e tribunalit të arbitrazhit Sigurime
Rregullore për menaxhimin e komisioneve dhe shpenzimeve operative të siguruesve 30.01.2020 Sigurime
Rregullore për qeverisjen korporative të siguruesve  30.01.2020 Sigurime
Llogaritja e kufirit minimal të aftësisë paguese, adekuatshmërisë së kapitalit dhe fondit garantues për siguruesit jojetë ( e shfuqizuar) Sigurime
Struktura e primit për sigurime Sigurime
Rregullore për dënimet me gjobë për siguruesit, ndërmjetësuesit në sigurime dhe trajtuesit e dëmeve në sigurime (28.02.2020) Sigurime
Depozitimi i aseteve si garancë, mjaftueshmëria e kapitalit, raportimi financiar, etj. Sigurime
Fondi i kompensimit të Byrosë Kosovare të Sigurimeve(shfuqizuar) Sigurime
Implemetimi i Sistemit BONUS-MALUS Sigurime
Kushtet e përgjithshme të policës së sigurimit nga autopergjegjesia Sigurime
Licencimi i ndërmjetësuesve në sigurime(e shfuqizuar) Sigurime
Procedurat e trajtimit të kërkesave për kompensimin e demëve nga autopergjegjesia Sigurime
Standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së Byrosë Kosovare të Sigurimit Sigurime
Investimi i aseteve në mbulim të provizioneve teknike dhe matematike si dhe investimin e kapitalit themeltar të siguruesve(e shfuqizuar) Sigurime
Licencimi i kompanive të sigurimeve dhe degëve të huaja(e shfuqizuar) Sigurime
Bashkimet dhe përvetsimet Sigurime
Aktuarët e sigurimeve Sigurime
Kërkesat e mbajtjes së rrezikut dhe mbulimit përmes risigurimit Sigurime
Hapja e zyrave përfaqesuese brenda Kosovës nga siguruesit e jashtëm Sigurime
Kontrollet e brendshme dhe auditimi i brendshëm i siguruesve Sigurime
Vlerësimi dhe mbjajta e provizioneve teknike dhe matematike për siguruesit jetë dhe jojetë Sigurime
Auditimi i jashtëm i siguruesve, ndërmjetësuesve të sigurimeve, trajtuesve të dëmeve dhe Byrosë Kosovare të Sigurimit Sigurime
Publikimi i informacionit nga siguruesit Sigurime
Delegimi i funksioneve të siguruesve Sigurime
Raportimi i siguruesve në BQK Sigurime
Përcaktimi i kritereve për vlerësmin e dëmeve jomateriale nga autopërgjegjësia Sigurime
Shitja e sigurimit të detyrueshëm nga autopërgjegjësia dhe menaxhimi i shpenzimeve të siguruesve Sigurime
Investimi i aseteve në mbulim të provizioneve teknike dhe matematike si dhe investimin e kapitalit themeltar të siguruesve Sigurime
Rregullore per mbikeqyrjen e konsoliduar të grupeve të siguruesve Sigurime