Institucionet Mikrofinanciare

KEP trust

 

Rr. Pashko Vasa nr.6, Qyteza Pejton
10000 Prishtina
Kosovë
Tel.381 (0) 38 245 011
www.keponline.net
info@keponline.net
Aktivitetet: Kreditimi
Kredi solidariteti, kredi individuale dhe kreditimi i fshatrave.

 

Agjencioni për Financim në Kosovë

Lidhja e Prizrenit Nr.1
30 000 Peje, Republika e Kosovës
Tel: .381(0) 39 42 42 42
Fax: .381(0) 39 42 30 18
Web: www.afkonline.org
E-mail: afk_info@yahoo.com

Aktivitetet: Kreditimi
Kredi bizneseve të vogla, bujqësi, përpunim, prodhimtari dhe shërbime tjera të kredive.

FINCA

Rr.Robert Doll nr. 5,

10000 Prishtinë

Kosovë

Tel. +381 (0) 38 609 721; +381 (0) 38 609 722

Aktiviteti : Kreditimi

Kreditimi i fshatrave- kredi grupore , kredi individuale- biznesore ,kredi për përmirësimin e kushteve të banimit dhe kredi rurale

www.finca-ks.org
info@fincakosovo.org

 

 

KGMAMF

Rr. Kahremon Malushaga nr. 118
30000 Peje
Kosovë
Tel.381 (0) 39 432 842

www.grameen.com
kgmpeje@hotmail.com

Aktivitetet: Kreditimi
Bujqësi, produkte të qumështit, kredi tregëtare.

KosInvest World Vision

Qyteza Pejton 2A-2
11000 Prishtin ,Kosove
Tel.381 38 240 664, 242 726

www.wvi.org
ruso_kharabadze@wvi.org, rusdan_kharabadze@wvi.org

Aktivitetet: Kreditimi
Kredi grupeve solidare, kredi individuale të biznesit, kredi bujqësore.

Kosova Aid and Development

Lagjja Kuvajtase, Fshati Ballovfc
11000 Podujeve
Kosove
Tel.381 38 571 744;  571 708
vehbikrasniqi1980@yahoo.com
Aktivitetet: Kreditimi
Kredi bizneseve të vogla, kredi për tregëti ,prodhim, bujqësi.

Kreditimi Rural i Kosoves

Rr. Rexhep Mala, 4
10000 Prishtina
Kosove
Tel.381 38 243 554

lulzimsadrija@hotmail.com, krk_imf@hotmail.com

Aktivitetet: Kreditimi
Kreditimi i fshatrave, kredi bizneseve të vogla, kredi bujqësore, kredi individuale.

Start

Lagjja Emshir Rr. Shefqet Shkupi nr.10
10000 Prishtine
Kosove
Tel.381 (0) 38 552 431

mfi_start@yahoo.com

Aktivitetet: Kreditimi
Kredi bujqësore, zejtare, tregëtare

TIMI INVEST

Rr. Rexhep Krasniqi p.n,Lagjja e Emshirit,
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel.381 (0) 38 612 613
www.timiinvest.com
info@timiinvest.com
Aktivitetet: Kreditimi
Kreditimi individual, biznese shtepiake dhe kredi për ndermarrje të vogla.

IMF “Qelim Kosovë”

Rr. UÇK, kati III, nr. 43
50000 Gjakove
Kosove
Tel. +381 (0) 390 324 664
www.celim.org
petrit_hasanaj@hotmail.com
Aktivitetet: Kreditimi
Solidaritet, bujqësi, ferma, zejtari, tregëti dhe shërbime tjera të kredive.

Besëlidhja

Rr. UÇK  nr.18
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel.381 (0) 38 225 023
Tel.381 (0) 38 247 951

www.bzmf.org
info@bzmf.org

Aktivitetet: Kreditimi
Biznese të vogla, bujqësi, kredi pengu dhe shërbime tjera të kredive.

Bazuar në kërkesat e Ligjit Nr. 04/L-093 për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare, si dhe bazuar në kerkesën e Institucionit si dhe ndrprerjen e aktivitetit financiar, Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore e Republikës së Kosovës me 26 Dhjetor 2014, ka tërhequr regjistrimin e Beselidhjes si Institucion mikro financiar.

Atlantic Capital Partners ACP

Rr. Lidhja e Lezhës, Lokali 1/1, Lagjja Tophane,
10000 Prishtinë
Tel.381 (0) 38 223 311

www.acapitalpartners.com

info@acapitalpartners.com

Aktivitetet: Kreditimi
Kredi për hipotekë

 

 

Perspektiva 4

Lidhja e Prizrenit Mahalla,Klinë
32000
Kosove
Tel.377 (44) 352 620

perspektiva4@yahoo.com

Aktivitetet: Kreditimi
Kredi bujqësore, zejtare, tregëtare

Bazuar në kërkesat e Ligjit Nr. 04/L-093 për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare, si dhe bazuar në kërkesën e Institucionit për tërhqeje të regjistrimit pasi është nënshkruar marrëveshja për bashkim në IMF Qelim Kosovë, Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore e Republikës së Kosovës më 6 dhjetor 2016, ka tërhequr regjistrimin e Perspektiva 4 si institucion mikrofinanciar.

Meshtekna

Rr. e Brodit
Bresane
22000 Dragash
Kosovë
Tel.377 (0) 44 335 431
meshtekna@yahoo.it
Aktivitetet: Kreditimi
Kreditimi i fshatrave, kreditimi i biznesit individual, kredi prodhuese, tregëtare, bujqësore.

Bazuar në kërkesat e Ligjit Nr. 04/L-093 për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare, si dhe bazuar në kërkesën e Institucionit për tërhqeje të regjistrimit pasi është nënshkruar marrëveshja për bashkim në IMF Qelim Kosovë, Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore e Republikës së Kosovës me 6 Dhjetor 2016, ka tërhequr regjistrimin e Mështekna si Institucion mikrofinanciar.