Pensione

   
Ndërprerja e Fondit të Pensionit Pensione
Benefitet e pensionit programet e aplikueshme të pensioneve suplementare individuale Pensione
Financimi dhe vlerësimi aktuarial të rregullimit pensional me benefit të definuar Pensione
Investimet e mjeteve të pensioneve Pensione
Kërkesat në letrën e angazhimit të revizorit të jashtëm të Fondit të Pensionit dhe Siguruesve të Pensionit Pensione
Licencimi tranzitor i pensioneve suplementare punëdhënëse dhe pensioneve suplementare individuale Pensione
Mbajtja e shënimeve në Fondet Pensionale dhe Siguruesit e Pensioneve Pensione
Mjetet e pensioneve dhe vlerësimi i mjeteve të pensioneve Pensione
Ndryshimi i Rregullës mbi përcaktimin e përfituesve të pensioneve Pensione
Ndryshimi i Rregullës mbi sigurimin dhe mirëmbajtjen e llogarisë individuale të pjesëmarrësit Pensione
Ndryshimi i Rregullës mbi transferet dhe pagesat e transferit të mjeteve të pensionit Pensione
Ndryshimi i Rregulles për menaxherët e pronave të mjeteve të pensioneve Pensione
Ndryshimi i Rregullës mbi pagesën e pensioneve individuale të kursyera(e shfuqizuar) Pensione
Shuarja e pensioneve individuale suplementare Pensione
Pjesëmarrja në fondin e pensionit dhe kategoritë profesionale të nëpunësve Pensione
Raportet dhe informatat tjera të Kërkuara nga fondi i pensionit dhe siguruesi i pensionit Pensione
Themelimi i fondit të pensionit Pensione
Themelimi i pensionit suplementar individual nga siguruesit e pensionit Pensione
Vlera e benefiteve të pensionit e aplikueshme për fondin e pensionit suplementar pundhënës Pensione
Ndryshimi i Rregulles për kujdestarinë e mjeteve të pensioneve(e shfuqizuar) Pensione
Ndryshimi i Rregullës mbi sigurimin dhe mirëmbajtjen e llogarisë individuale të pjesmarrësit (e shfuqizuar) Pensione
Vlera e kontributeve të pensionit(e shfuqizuar) Pensione