Sigurime

   
Aktiviteti që ka të bëjë me sigurime Sigurime
Anëtarsimi dhe kontratat e jashtme Sigurime
Burimi i produkteve financiare Sigurime
Depozitimi i aseteve si garancë, mjaftueshmëria e kapitalit, raportimi financiar, etj Sigurime
Kontrolli i mbrendshëm Sigurime
Licensimi i ndërmjetësuesve të sigurimit Sigurime
Ndryshimi i rregullës mbi themelimin e forumit të arbitrazhit Sigurime
Licencimi i rregulluesve/mbikëqyrësve të dëmeve të sigurimit Sigurime
Ndryshimi i Rregullës për licencimin e kompanive të sigurimit të përgjithshëm dhe të sigurimit të jetës (e shfuqizuar) Sigurime
Ndryshimi i Rregullit mbi standardet e kontabilitetit dhe kërkesat për mbajtjen e shënimeve për kompanitë e sigurimit Sigurime
Ndryshimi i rregullit për sigurimin e detyrueshëm të autopërgjegjësisë Sigurime
Përshkrimi i kërkesave për rezerva të kompanive të sigurimit Sigurime
Përshkrimi i kërkesave shtesë që përfshihen në letrën angazhuese të revizorit të jashtëm Sigurime
Plotësues mbi licencimin e ndërmjetsuesve të sigurimit Sigurime
Qeverisja e përbashkët e kompanive të sigurimit dhe ndërmjetësusesve të sigurimit Sigurime
Shitja e sigurimeve përmes internetit Sigurime
Themelimi i një forumi të arbitrazhit për t’i zgjedhur kundërshtimet mbi dëmet Sigurime
Transaksionet me palët e afërta Sigurime
Validiteti dhe shuma e aksionarëve dhe dëmeve të kreditorve në likuidim Sigurime
Ndryshimi i Rregullit mbi klasët e sigurimit të përgjithshëm të njohura nga BPK-ja Sigurime
Minimumi i Pajisjeve dhe procedurave të sigurimit (e shfuqizuar) Sigurime