Pensione

Rregullore mbi Themelimin e Pensionit Plotësues Individual nga Ofruesit e Pensionit (29.11.2018) Pensione
Rregullore për përfitimet pensionale nga pensionet plotësuese individuale  (30.09.2019) Pensione
Rregullore për financimin dhe vlerësimin aktuarial të  pensioneve me shuma të caktuara Pensione
Rregullore për menaxhuesit e mjeteve  pensionale (29.11. 2018) Pensione
Rregullore për themelimin e fondit plotësues pensional të punëdhënësit Pensione
Kontrolla e brendshme dhe auditimi i brendshem per fondet pensionale (29.06.2017) Pensione
Mjetet e pensioneve dhe vleresimi i mjeteve te pensioneve (29.06.2017) Pensione
Investimet e mjeteve pensionale (23.02.2017) Pensione
Vlera e kontributeve të pensionit Pensione
Përcaktimi i kushteve dhe kritereve për tërheqje të mjeteve nga FKPK Pensione
Informatat që kërkohen nga Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës (29.05.2014) Pensione
Licencimi i menaxhuesve të mjeteve për mjetet e fondeve pensionale Pensione
Pagesat e pensioneve individuale të kursyera Pensione
Rregullore për licencimin e fondeve plotësuese pensionale të punëdhënësve (29.12.2014) Pensione
Licencimi i ofruesve të pensioneve plotësuese individuale Pensione
Llogaritë individuale të pjesëmarrësve (30.04.2015) Pensione
Raportimi i Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës Pensione
Pagesa e pensioneve individuale të kursyera Pensione
Mbajtësi i mjeteve të pensioneve (31.10.2016) Pensione
Raportimi i fondeve plotësuese pensionale Pensione
Raportimi i Fondit të Kursimeve Pensioanle të Kosovës Pensione