Banka

Rregullore për riblerje të letrave me vlerë me Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës (25.04.2019) Banka
Rregullore për ekspozimet joperformuese dhe ristrukturimet (28.03.2019) Banka
Rregullore për aplikimin e standardit ndërkombëtar të raportimit financiar 9(28.03.2019) Banka
Rregullore për menaxhimin e rrezikut kreditor  (28.03.2019) Banka
Rregullore për treguesin e leverazhit(29.11.2018) Banka
Rregullore për procesin e vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit(29.11.2018) Banka
Rregullore për adekuatshmërinë e kapitalit të bankave (29.11.2018) Banka
Kërkesat minimale të sigurisë Banka
Lëshimi i certifikatave të licencimit apo regjistrimit të institucioneve financiare Banka
Qeverisja korporative e bankave Banka
Adekuatshmëria e kapitalit Banka
Kreditë hipotekare rezidenciale Banka
Auditimi i jashtëm i bankave Banka
Bashkimet dhe përvetësimet e bankave Banka
Depozita ekuivalente me kapitalin për degët e bankave të huaja Banka
Drejtorët dhe menaxherët e lartë të bankave Banka
Ekspozimet e mëdha Banka
Hapja dhe mbyllja brenda dhe jashtë Kosovës të degëve dhe subjekteve të varura të bankave Banka
Hapja e zyrave përfaqësuese brenda dhe jashtë Republikës së Kosovës Banka
Kontrollet e brendshme dhe auditimi i brendshëm i bankave Banka
Kufizimet në mbajtjen e pasurisë së paluajtshme dhe të luajtshme Banka
Licencimi i bankave dhe degëve të huaja Banka
Mbikëqyrja e konsoliduar e grupeve bankare Banka
Menaxhimi i rrezikut kreditor të bankave Banka
Menaxhimi i rrezikut operacional Banka
Menaxhimi i rrezikut të likuiditetit të bankave Banka
Minimumi i rezervave të bankës Banka
Ndryshimet në llogaritë e kapitalit Banka
Norma efektive e interesit dhe kërkesat për shpalosje të bankave Banka
Publikimi i informacionit nga bankat Banka
Raportimi i bankave në BQK Banka
Rreziku nga aktiviteti me valuta të huaja  Banka
Transaksionet me personat e ndërlidhur dhe ekspozimet ndaj punëtorëve Banka
Sigurimi i kasafortës Banka
Mbështetja emergjente për likuiditet Banka  
Shpërndarja e mjeteve të kredisë për banka Banka
Përdorimi i vlerësimeve të jashtme kreditore për qëllim të llogaritjes së kapitalit rregullativ Banka
Menaxhimi i rrezikut të normës së interesit në librin e bankës Banka
Instrumentet dhe marrëveshjet e garantimit të FKGK-së Banka
Letërkredia dhe garancioni bankar Banka
Menaxhimi i rrezikut kreditor Banka
Parandalimin i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit Banka
Ekspozimet e mëdha (e shfuqizuar) Banka
Kreditë hipotekare (e shfuqizuar) Banka
Raportimi i bankave në BQK (e shfuqizuar) Banka