Banka

Rregullore për drejtorët dhe menaxherët e lartë të bankave (31.7.2019) Banka
Rregullore për qeverisjen korporative të bankave (29.08.2019) Banka
Rregullore për transaksionet me personat e ndërlidhur me bankën dhe punëtorët e bankës(29.08.2019) Banka
Rregullore për riblerje të letrave me vlerë me Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës (25.04.2019) Banka
Rregullore për ekspozimet joperformuese dhe ristrukturimet (28.03.2019) Banka
Rregullore për aplikimin e standardit ndërkombëtar të raportimit financiar 9(28.03.2019) Banka
Rregullore për menaxhimin e rrezikut kreditor  (28.03.2019) Banka
Rregullore për treguesin e leverazhit (29.11.2018) Banka
Rregullore për procesin e vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit  (29.11.2018) Banka
Rregullore për adekuatshmërinë e kapitalit të bankave (29.11.2018) Banka
Kërkesat minimale të sigurisë (26.03.2015) Banka
Lëshimi i certifikatave të licencimit apo regjistrimit të institucioneve financiare (31.08.2017) Banka
Qeverisja korporative e bankave (29.12.2016) Banka
Adekuatshmëria e kapitalit të bankave   (22.12. 2015) Banka
Kreditë hipotekare rezidenciale (22.12.2015) Banka
Auditimi i jashtëm i bankave (9.11.2012) Banka
Bashkimet dhe përvetësimet e bankave (9.11.2012) Banka
Depozita ekuivalente me kapitalin për degët e bankave të huaja (31.10.2013) Banka
Drejtorët dhe menaxherët e lartë të bankave (9.11.2012) ( e shfuqizuar) Banka
Ekspozimet e mëdha (29.9.2016) Banka
Hapja dhe mbyllja brenda dhe jashtë Kosovës të degëve dhe subjekteve të varura të bankave (9.11.2012) Banka
Hapja e zyrave përfaqësuese brenda dhe jashtë Republikës së Kosovës (9.11.2012) Banka
Kontrollet e brendshme dhe auditimi i brendshëm i bankave (9.11.2012) Banka
Kufizimet në mbajtjen e pasurisë së paluajtshme dhe të luajtshme (9.11.2012) Banka
Licencimi i bankave dhe degëve të huaja (9.11.2012) Banka
Mbikëqyrja e konsoliduar e grupeve bankare (26.04.2013) Banka
Menaxhimi i rrezikut kreditor (26.04.2013) Banka
Menaxhimi i rrezikut operacional (29.11.2012) Banka
Menaxhimi i rrezikut të likuiditetit (29.11.2012) Banka
Minimumi i rezervave të bankës (13.01.2012) Banka
Ndryshimet në llogaritë e kapitalit (29.11.2012) Banka
Norma efektive e interesit dhe kërkesat për shpalosje të bankave (29.11.2012) Banka
Publikimi i informacionit nga bankat (9.11.2012) Banka
Raportimi i bankave në BQK (31.03.2016) Banka
Rreziku nga aktiviteti me valuta të huaja (9.11.2012) Banka
Transaksionet me personat e ndërlidhur dhe ekspozimet ndaj punëtorëve (29.11.2012) Banka
Sigurimi i kasafortës (30.04.2015) Banka
Mbështetja emergjente për likuiditet (30.09.2015) Banka  
Shpërndarja e mjeteve të kredisë për banka (22.12.2015) Banka
Përdorimi i vlerësimeve të jashtme kreditore për qëllim të llogaritjes së kapitalit rregullativ (28.01.2016) Banka
Menaxhimi i rrezikut të normës së interesit në librin e bankës (28.04.2016) Banka
Instrumentet dhe marrëveshjet e garantimit të FKGK-së (28.4.2016) Banka
Letërkredia dhe garancioni bankar (31.08.2016) Banka
Menaxhimi i rrezikut kreditor (31.08.2016) Banka
Parandalimin i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit (24.11.2016) Banka
Ekspozimet e mëdha  (26.4.2013) (e shfuqizuar)  Banka
Kreditë hipotekare   (26.2.2015) (e shfuqizuar) Banka
Raportimi i bankave në BQK  (9.11.2012) (e shfuqizuar) Banka