Kamatëvonesat në transaksionet tregtare

 

Kjo faqe rifreskohet çdo gjashtë muaj më datën 1 shkurt dhe 1 gusht të vitit kalendarik. Në rastet kur BQK nuk e ka publikuar kamatën referente në fuqi, duhet përdorur kamata referente e BQK-së e publikuar së fundi.

Bazuar në ligjin për kamatëvonesat në transaksionet tregtare  (Ligji nr. 05/L-110)1 , BQK publikon në bazë të rregullt gjashtëmujore të dhëna për kamatën referente si pjesë e kamatës ligjore.

Ky Ligj është botuar në Gazetën Zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 38, më 21 nëntor 2016. Ligji ka për qëllim t'i parandalojë vonesat e pagesave në transaksionet tregtare, si dhe të bëjë përcaktimin e rregullave për afatet dhe mënyrën e llogaritjes së kamatëvonesave, në rastet e furnizimit me mallra dhe shërbime në mes të shoqërive tregtare ose në mes të shoqërive tregtare dhe autoriteteve publike.

 

E rifreskuar për herë të fundit më:1 shkurt 2019

KAMATË-VONESAT NË TRANSAKSIONET TREGTARE

Për periudhën kontraktuese:

Kamatëvonesa Ligjore

 

Prej:

Deri:

Kamata referente e interesit

Kamatëvonesa fikse 8%

07.12.2016

31.12.2016

15.65%

7.65%

8.00%

01.01.2017

30.06.2017

15.30%

7.30%

8.00%

01.07.2017

31.12.2017

14.98%

6.98%

8.00%

01.01.2018

30.06.2018

14.68%

6.68%

8.00%

01.07.2018

31.12.2018

14.80%

6.80%

8.00%

01.01.2019

30.06.2019

14.49%

6.49%

8.00%

  
   Notë:
   1Ligji nr. 05/L-110 për kamatëvonesat në transaksionet tregtare
   2Kamatëvonesë ligjore – kamatën e thjeshtë për pagesën e vonuar në një lartësi, që është e barabartë me shumën e kamatës referente të interesit dhe kamatës, që është së paku tetë (8) pikë të përqindjes;
  3Kamata referente e interesit – për nevoja të këtij Ligji është mesatarja e normës së interesit në kredi të reja, në gjashtë muajt e fundit të publikuar nga BQK;
  4Kamatëvonesa fikse e interesit – është normë interesi prej së paku tetë (8) pikë të përqindjes, e përcaktuar me Ligjin për kamatëvonesat në transaksionet tregtare (shih nenin 3 përkufizimet, pika 1.6).