Ligjet

Numri i Ligjit Emërtimi i Ligjit Data e publikimit në Gazetën Zyrtare