Publikime statistikore, analiza dhe materiale tjera informative nga Sistemi i Pagesave

Publikime statistikore dhe jo statistikore mbi sistemet dhe instrumentet e pagesave në Republikën e Kosovës.

 

Analiza mbi sistemet dhe instrumentet e pagesave në Republikën e Kosovës.

 

Materiale informative mbi sistemet dhe instrumentet e pagesave:

Broshura

  • SEKN – Broshurë informative mbi Sistemin Elektronik të Kliringut Ndërbankar
  • Sistemi i Pagesave - Broshurë informative mbi Sistemin e Pagesave në Kosovë 
  • Kos-Giro – Broshurë informative për pagesat Kos-Giro, përfshirë gjenerimin e faturave, kushtet dhe procesimin e pagesave
  • Debitimi Direkt – Broshurë informative mbi Skemën e Debitimit Direkt, për qëllimin e skemës, veprimet e parapara të akterëve dhe rolin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës
  • Paraja elektronike - Broshurë informative për paranë dhe instrumentet elektronike të pagesave 
  • Kartelat bankare - Fletëpalosje informative për pagesat përmes kartelave bankare
  • Paraja elektronike – Fletëpalosje informative për paranë elektronike

Prezantime