Udhëzimet

Udhëzimet Kategoria

Udhëzim për formularin e informatave mbi kreditë konsumuese (01.02.2019)
Mbikëqyrja Financiare
Udhëzues për ristrukturim të kredive për shkak të covid-19 (08.06.2020) Mbikëqyrja Financiare
Udhëzim mbi identifikimin e pronarëve përfitues  Mbikëqyrja Financiare
Udhëzim për klasat e sigurimit  (10.03.2020) Sigurime
Udhëzim për shitjen e produkteve të sigurimeve (01.07.2019) Sigurime
Udhëzim  metodologjik për adekuatshmërinë  e kapitalit   (01.01.2020) Mbikëqyrja Financiare
Udhëzim metodologjik për raportimin për treguesin e leverazhit (01.01.2020) Mbikëqyrja Financiare
Udhëzim metodologjik për raportim të bankave (27 mars 2020) Banka
Verifikimi i të kaluarës penale për aksionarët kryesorë, drejtorët dhe menaxherët e lartë të institucioneve financiare Mbikëqyrja Financiare
UDHËZIM nr. 01/2016 mbi ndarjen e rezervave dhe financimin e fondit të kompensimit të Byrosë Kosovare të Sigurimit Sigurime
Kalkulimi dhe regjistrimi i “Kostove të Shtyra të Blerjes” (Deferred acquisition cost – DAC) në Pasqyrat Financiare  Sigurimet
Udhëzim nr 03/2016 mbi procedurat e nderprerjes, anulimit dhe zëvendësimit të policës së sigurimit nga autopërgjegjësia si dhe kthimit të primit të sigurimit për këto ratse  Sigurimet
Regjistri i poseduesve të llogarive bankare  Sistemi i Pagesave
Pagesa e Primeve të Sigurimit Përmes Sistemit Bankar  Sigurime
Regjistri i Kredive  Regjistri i Kredive
Mënyra e Lëshimit të Policave nga Sigurimi i Detyrueshëm i Autopërgjegjësisë për Mjetet Motorike që Regjistrohen për Herë të Parë në Kosovë  Sigurime
Zbatimi i Aktvendimeve për Përmbarim duke Debituar Llogaritë Bankare të Klientëve  Banka
Zbatimi i Procedurave mbi Mënyrën e Shitjes së Policave TPL Përmes Sistemit On-Line  Sigurime
Zbatimi i Aktvendimeve për Përmbarim duke Debituar Llogaritë Bankare të Klientëve   Banka
Zëvendësimi i Kartëmonedhave Euro të Dëmtuara   DPMB
Shmangia e Kartëmonedhave dhe Monedhave Euro të Falsifikuara nga Qarkullimi  DPMB
Standardet Minimale për Klasifikimin e Gjendjes së Kartëmonedhave Euro nga Palët Tregtare  DPMB
Paketimi i Kartëmonedhave dhe Monedhave Euro për Depozitimin e Sasisë  DPMB
Kontrolli i Standardeve për Reciklimin e Kartëmonedhave nga Bankat Komerciale  DPMB
Udhëzim për operim të skemës së debitimit direkt  Sistemi i Pagesave
Udhëzim për operim të skemës së pagesave kos GIRO  Sistemi i Pagesave
Udhëzim nr. 02/2015 për Identifikimin e Urdhërpagesave Ndërkombëtare Dalëse Sistemi i Pagesave