Rregullat

Rregullat Kategoria
Rregullat e prokurimit në Bankën Qendrore të Kosovës  
Licencimi dhe Mbikëqyrja e Institucioneve Mikro-Financiare MF
Rregulla 21 për Ndërprerjen e Fondit të Pensionit Pensione
Benefitet e Pensionit Programet e Aplikueshme të Pensioneve Suplementare Individuale Pensione
Financimi dhe Vlersimi Aktuarial të Rregullimit Pensional me Benefit të Definuar Pensione
Investimet e Mjeteve të Pensioneve Pensione
Kërkesat në Letrën e Angazhimit të Revizorit të Jashtëm të Fondit të Pensionit dhe Siguruesve të Pensionit Pensione
Licensimin Tranzitor të Pensioneve Suplementare Punëdhënëse dhe Pensioneve Suplementare Individuale Pensione
Mbajtja e Shënimeve në Fondet Pensionale dhe Siguruesit e Pensioneve Pensione
Mjetet e Pensioneve dhe Vlersimi i Mjeteve të Pensioneve Pensione
Ndryshimin e Rregullës mbi Përcaktimin e Përfituesve të Pensioneve Pensione
Ndryshimi i Rregullës mbi Sigurimin dhe Mirëmbajtjen e Llogarisë Individuale të Pjesmarrësit Pensione
Ndryshimi i Rregullës mbi Transferet dhe Pagesat e Transferit të Mjeteve të Pensionit Pensione
Ndryshimi i Rregulles për Menaxherët e Pronave të Mjeteve të Pensioneve Pensione
Ndryshimin e Rregullës mbi Pagesën e Pensioneve Individuale të Kursyera(e shfuqizuar) Pensione
Shuarja e Pensioneve Individuale Suplementare Pensione
Pjesmarrja në Fondin e Pensionit dhe Kategoritë Profesionale të Nëpunësve Pensione
Raportet dhe Informatat Tjera të Kërkuara nga Fondi i Pensionit dhe Siguruesi i Pensionit Pensione
Themelimi i Fondit të Pensionit Pensione
Themelimi i Pensionit Suplementar Individual nga Siguruesit e Pensionit Pensione
Vlera e Benefiteve të Pensionit e Aplikueshme për Fondin e Pensionit Suplementar Pundhënës Pensione
Aktiviteti që ka të bëj me Sigurime Sigurime
Anëtarsimi dhe Kontratat e Jashtme Sigurime
Burimi i Produkteve Financiare Sigurime
Depozitimi i Aseteve si Garancë, Mjaftueshmëria e Kapitalit, Raportimi Financiar, etj Sigurime
Kontrolli i Mbrendshëm Sigurime
Licensimi i Ndërmjetësuesve të Sigurimit Sigurime
Ndryshimi i Rregullës Mbi Themelimin e Forumit të Arbitrazhit Sigurime
Licencimi i Rregulluesve/Mbikëqyrësve Të Dëmeve të Sigurimit Sigurime
Ndryshimi i Rregullës për Licencimin e Kompanive të Sigurimit të Përgjithshëm dhe të Sigurimit të Jetës (e shfuqizuar) Sigurime
Ndryshimi i Rregullit mbi Standardet e Kontabilitetit dhe Kërkesat për Mbajtjen e Shënimeve për Kompanitë e Sigurimit Sigurime
Ndryshimi i Rregullit për Sigurimin e Detyrueshëm të Autopërgjegjësisë Sigurime
Përshkrimi i Kërkesave për Rezerva të Kompanive të Sigurimit Sigurime
Përshkrimi i Kërkesave Shtesë, që Përfshihen në Letrën Angazhuese të Revizorit të Jashtëm Sigurime
Plotësues mbi Licencimin e Ndërmjetsuesve të Sigurimit Sigurime
Qeverisja e Përbashkët e Kompanive të Sigurimit dhe Ndërmjetësusesve të Sigurimit Sigurime
Shitja e Sigurimeve Përmes Internetit Sigurime
Themelimi i një Forumi të Arbitrazhit për t’i Zgjedhur Kundërshtimet mbi Dëmet Sigurime
Transaksionet me Palët e Afërta Sigurime
Validiteti dhe Shuma e Aksionarëve dhe Dëmeve të Kreditorve, në Likuidim Sigurime
Ndryshimi i Rregullit mbi Klasët e Sigurimit të Përgjithshëm të Njohura nga BPK-ja Sigurime
Auditimi i Jashtëm dhe Auditorët e Jashtëm të Institucioneve financiare  
Parandalimi i Shpërlarjes së Parave dhe Financimin e Terrorizmit  
Rregullat e Prokurimit  
Rruajtja e Llogarive dhe e Regjistrave të Transaksioneve për Banka dhe Institucione Financiare  
Përkufizimi dhe interpretimi, rregullat e përgjithshme