Rregulloret

Pravilnik o iznosu penzionih doprinosa

Rregulloret Kategoria
Rregullore për Qeverisjen Korporative të Bankave Banka
Rregullore për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit Banka
Rregullore për adekuatshmërinë e kapitalit Banka
Rregullore për Kreditë Hipotekare Rezidenciale Banka
Auditimi i Jashtëm i Bankave Banka
Bashkimet dhe Përvetësimet e Bankave Banka
Depozita Ekuivalente me Kapitalin për Degët e Bankave të Huaja Banka
Drejtorët dhe Menaxherët e Lartë të Bankave Banka
Rregullore për Ekspozimet e Mëdha Banka
Hapja dhe Mbyllja Brenda dhe Jashtë Kosovës të Degëve dhe Subjekteve të Varura të Bankave Banka
Hapja e Zyreve Përfaqësuese brenda dhe jashtë Republikës së Kosovës Banka
Kontrollet e Brendshme dhe Auditimi i Brendshëm i Bankave Banka
Kufizimet në Mbajtjen e Pasurisë së Paluajtshme dhe të Luajtshme Banka
Licencimi i Bankave dhe Degëve të Huaja Banka
Mbikëqyrja e Konsoliduar e Grupeve Bankare Banka
Menaxhimi i Rrezikut Kreditor të Bankave Banka
Menaxhimi i Rrezikut Operacional Banka
Menaxhimi i Rrezikut të Likuiditetit të Bankave Banka
Minimumi i Rezervave të Bankës Banka
Ndryshimet në Llogaritë e Kapitalit Banka
Norma Efektive e Interesit dhe Kërkesat për Shpalosje të Bankave Banka
Publikimi i Informacionit nga Bankat Banka
Raportimi i Bankave në BQK Banka
Rreziku nga Aktiviteti me Valuta të Huaja  Banka
Transaksionet me Personat e Ndërlidhur dhe Ekspozimet ndaj Punëtorëve Banka
Rregullore për kasafortën Banka
Rregullore për mbështetje emergjente për likuiditet Banka
Rregullore për Shperndarjen e Mjeteve të Kredisë për Banka Banka
Rregullore për përdorimin e vlerësimeve të jashtme kreditore për qëllim të llogaritjes së kapitalit rregullativ Banka
Rregullore për menaxhimin e rrezikut të normës së interesit në librin e bankës Banka
Rregullore për Instrumentet dhe Marrëveshjet e Garantimit të FKGK-së Banka
Rregullore për letërkredinë dhe garancionin bankar Banka
Rregullore per Menaxhimin e Rrezikut Kreditor Banka
Rregullore për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit Banka
Rregullore  për Shperndarjen e Mjeteve të Kredisë - IMF dhe IFJB  
Auditimi i Jashtëm MF MF
Kontrollet e Brendshme dhe Auditimi i brendshëm i Institucioneve Mikrofinanciare MF
Kufizimet në Mbajtjen e Pasurisë së Paluajtshme dhe të Luajtshme MF
Menaxhimi i Rrezikut të Likuiditetit të Institucioneve Mikrofinanciare MF
Menaxhimi i Rrezikut Kreditor i Institucioneve Mikrofinanciare MF
Norma Efektive e Interesit dhe Kërkesat për Shpalosje të Institucione Mikrofinanciare MF
Rregullore për raportimin e institucioneve mikrofinanciare  MF
Regjistrimi, mbikëqyrja dhe veprimtaritë e institucioneve financiare jobankare  IFJB
Rregullore për raportimin e institucioneve financiare jobankare IFJB
Rregullore mbi investimet e mjeteve pensionale Pensione
Rregullore për Vlerën e Kontributeve të Pensionit Pensione
Rregullore për përcaktimin e kushteve dhe kritereve për tërheqje të mjeteve nga FKPK Pensione
Raportet dhe Informatat që Kërkohen nga Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës Pensione
Licencimi i menaxhuesve te mjeteve per mjetet e fondeve pensionale Pensione
Pagesat e pensioneve individuale të kursyera Pensione
Licencimi i Fondeve Plotësuese Punëdhënëse të Pensioneve Pensione
Licencimi i ofruesve të pensioneve plotësuese individuale Pensione
Llogaritë individuale të pjesëmarrësve  Pensione
Rregullore për raportim të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës Pensione
Rregullore mbi pagesën e pensioneve individuale të kursyera Pensione
Rregullore për mbajtësin e mjeteve të pensioneve Pensione
Rregullore për raportimin e fondeve plotësuese pensionale Pensione
Rregullore për raportim të Fondit të Kursimeve Pensioanle të Kosovës Pensione
Rregullore për Procedurat e Tribunalit të Arbitrazhit Sigurime
Rregullore për llogaritjen e kufirit minimal të aftësisë paguese, adekuatshmërisë së kapitalit dhe fondit garantues për siguruesit jo-jetë Sigurime
Rregullore për strukturën e primit për sigurime Sigurime
Depozitimi i Aseteve si Garancë, Mjaftueshmëria e Kapitalit, Raportimi Financiar, etj. Sigurime
Fondi i Kompensimit të Byrosë Kosovare të Sigurimeve Sigurime
Implemetimi i Sistemit BONUS-MALUS Sigurime
Kushtet e Përgjithshme të Policës së Sigurimit nga Autopergjegjesia Sigurime
Licencimi i Ndërmjetësuesve në Sigurime Sigurime
Procedurat e Trajtimit të Kërkesave për Kompensimin e Demëve nga Autopergjegjesia Sigurime
Standartet e Raportimit dhe të Mbikëqyrjes së Byrosë Kosovare të Sigurimit Sigurime
Rregullore për investimin e aseteve në mbulim të provizioneve teknike dhe matematike si dhe investimin e kapitalit themeltar të siguruesve Sigurime
Licencimi i kompanive të sigurimeve dhe degëve të huaja Sigurime
Rregullore për bashkimet dhe përvetsimet Sigurime
Rregullore për aktuarët e sigurimeve Sigurime
Rregullore për kerkesat e mbajtjes së rrezikut dhe mbulimit përmes risigurimit Sigurime
Rregullore për hapjen e zyrave përfaqesuese brenda Kosovës nga siguruesit e jashtëm Sigurime
Rregullore për kontrollet e brendshme dhe auditimin e brendshëm të siguruesve Sigurime
Rregullore për vlerësimin dhe mbjajten e provizioneve teknike dhe matematike për siguruesit jetë dhe jojetë Sigurime
Rregullore për auditimin e jashtëm të siguruesve, ndërmjetësuesve të sigurimeve, trajtuesve të dëmeve dhe Byrosë Kosovare të Sigurimit Sigurime
Rregullore për publikimin e informacionit nga siguruesit Sigurime
Rregullore për delegimin e funksioneve të siguruesve Sigurime
Rregullore mbi raportimin e siguruesve në BQK Sigurime
Rregullore për përcaktimin e kritereve për vlerësmin e dëmeve jomateriale nga autopërgjegjësia Sigurime
Rregullore për shitjen e sigurimit të detyrueshëm nga autopërgjegjësia dhe menaxhimin e shpenzimeve të siguruesve Sigurime
Rregullore për investimin e aseteve në mbulim të provizioneve teknike dhe matematike si dhe investimin e kapitalit themeltar të siguruesve Sigurime
Vlerësimi i Pronave të Paluatjshme  
Debitimi Direkt i SEKN Sistemi i pagesave
Pagesat Ndërkombëtare Sistemi i pagesave
Kliringu dhe Funksionimi i Llogarive për Shlyerje Sistemi i pagesave
Rregullore për Sistemin e Numrave Standardë të Llogarive Bankare Sistemi i Pagesave
Rregullore për Sistemin e Pagesave Ndërbankare Sistemi i Pagesave
Procedurat e Shqiptimit të Ndëshkimeve Administrative  
Procesi i Brendshëm i Trajtimit të Ankesave  
Regjistri i Kredive  
Rregullore për regjistrin e llogarive bankare Sistemi i pagesave
Statistikat e Bilancit të Pagesave dhe Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare  
Statistikat e Instrumenteve të Pagesave Sistemi i pagesave
Rregullore për operacionet me para të gatshme Operacionet bankare
Statistikat Monetare-Financiare dhe Llogaritë Financiare  
Tregu Primar dhe Sekondar i Letrave me Vlerë të Qeverisë së Kosovës  
Ndryshimi i Rregulles mbi Themelimin e Forumit te Arbitrazhit  

Kërkesat Minimale të Sigurisë